AMMG

Нормативни документи

 

 

 

 

КАКВА Е ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, НОСЕНЕ И УПОТРЕБА НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ? 


 

 

І. Необходими документи за издаване на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси (ООБ) на български граждани, граждани на други държави членки на Европейския съюз, пребиваващи на територията на Република България и граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България:

 

1. Заявление по образец до директора на ГД “Национална полиция” - МВР, съответно до началника на РУ “Полиция” по постоянен адрес, в което се посочва:
- начина на придобиване (чрез закупуване, дарение, замяна или по наследство);
- основателна причина за издаване на разрешението (в случаите на закупуване, дарение и замяна);
- видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях. 

 

2. Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер (оригинал);

 

3. Документ от Националната следствена служба (Окръжна следствена служба) или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер (оригинал);

 

4. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства (оригинал);


5. Ловен билет, заверен за съответната година, съгласно Закона за лова и опазване на дивеча (не се изисква за придобиване на късо нарезно огнестрелно оръжие);

 

6. Диплома за завършено основно образование.

 

7. Декларация (по образец), че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях ще се съхраняват в метална каса, неподвижно закрепена, снабдена със секретно заключващо се устройство или в отделно помещение с врата със секретно заключващо се устройство и входна метална врата (когато огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях не могат да се поберат в металните каси);

 

8. Декларация (по образец), че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях имат нанесена уникална маркировка, която включва името на производителя, държавата или адреса на производствения обект, серийния номер и годината на производство или цифровия или буквено-цифровия код, позволяващ да се идентифицира държавата на производство, нанесени върху основен компонент на огнестрелното оръжие;

 

9. Документ за платена държавна такса (20 лв. – такса за придобиване на ООБ);

 

10. Други документи в подкрепа на посочените мотиви за придобиване на ООБ (при необходимост).
Огнестрелни оръжия и боеприпаси могат да се придобиват, чрез закупуване, дарение, замяна, по наследство или чрез награда.


* В случаите на придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси, чрез наследство и замяна в заявлението се посочва информация за името и адреса на наследодателя или прехвърлителя, а при придобиване на ООБ по наследство, дарение и награда се представят и съответните документи, удостоверяващи наследяването, дарението или наградата.


* При наследяване на вещите, наследникът в 14-дневен срок от приемане на наследството подава заявление за издаване на разрешение за придобиване, а в случай на мотивиран отказ, предоставя огнестрелните оръжия и/или боеприпасите за тях на полицейските органи за съхранение, незабавно след получаване на решението за отказ. Собственикът на изделията може да прехвърли собствеността върху тях на лице, получило разрешение за придобиване в срок до една година от влизането в сила на решението за отказ.


* Когато огнестрелното оръжие е придобито като награда, заповедта за награждаване замества разрешението за придобиване.
При кандидатстване за разрешение за придобиване на ловно нарезно оръжие, лицата представят и удостоверение за подборно ловуване (ксерокопие). Физически лица, кандидатстващи за разрешение за придобиване на
огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за спортни цели, освен горепосочените документи представят и документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта (ксерокопие).
Лицата, придобили огнестрелно оръжие и боеприпаси за него в срок до два месеца от издаване на разрешението за придобиване, подават заявление за получаване на разрешение за съхранение.


* Лицата, получили разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие (пистолет и револвер), ги предоставят за прострелване в срок до седем дни от датата на придобиване, след представяне на документ за платена държавна такса от 10 лв. за прострелка на огнестрелното оръжие (не се прилага при придобиване за културни цели и колекциониране, при които в 14-дневен срок ООБ се обезопасяват от нежелателен достъп и сработване по предназначение).


* Лицата, придобили огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях в друга държава членка на Европейския съюз, са длъжни в 7-дневен срок от датата на влизане на територията на Република България да предадат на органите на МВР придобитото огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, ако не притежават разрешение за съхранение, до получаване на съответното разрешение, а когато са получили съответните разрешения, те уведомяват органите на МВР в 7-дневен срок от датата на влизане на територията на Република България за вписване на
обстоятелството в издадените разрешения. 

 


ІІ. Разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях се издават на лицата, получили разрешение за придобиване от директора на ГД “Национална полиция” - МВР, съответно от началника на РУ “Полиция” - по постоянния им адрес, след подаване на заявление по образец, към което се прилагат:


- копие на полученото разрешение за придобиване;
- документ, удостоверяващ собствеността върху придобитото огнестрелно оръжие и боеприпаси;
- протокол от комисията, утвърдила мястото на съхранение;
- документ за платена държавна такса (20 лв. – такса за съхранение на ООБ).


* Придобитото огнестрелно оръжие и боеприпаси от физическите лица се съхранява в метални каси, неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи се устройства, а когато не могат да се поберат в металните каси, те се съхраняват в отделно помещение с врата със секретно заключващо се устройство и входна метална врата.

 

ІІІ. Разрешения за носене и употреба на огнестрелни оръжия се издават от директора на ГД “Национална полиция” - МВР, съответно от началника на РУ “Полиция” - по постоянния им адрес, в едномесечен срок от получаване на разрешението за съхранение, след подаване на заявление по образец, към което се прилагат:


- удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие (не се изисква при издаване на разрешение за носене и употреба на ловно оръжие);
- удостоверение за технически преглед на огнестрелното оръжие, удостоверяващ техническата му годност за употреба (не се изисква при новозакупено огнестрелно оръжие);
- документ за платена държавна такса (20 лв. – такса за носене на ООБ);
- 2 снимки (с размер 3/4 см.).

 

ІV. Срокове за разглеждане на заявленията и издаване на разрешения за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси:
Компетентният орган се произнася по заявлението на лицето в едномесечен срок от неговото подаване. Ако кандидатът отговаря на законовите изисквания и е доказал необходимостта от придобиване на огнестрелно оръжие и боеприпаси получава разрешение за съответната дейност. В противен случай получава писмен
мотивиран отказ, който може да бъде обжалван в 14-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс.
При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, компетентния орган уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им, в който горепосочения срок за произнасяне спира
да тече. В случай, че пропуските не бъдат отстранени в дадения допълнителен срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

 

V. Подновяване на разрешенията за носене и употреба на огнестрелно оръжие и срокове на валидност на разрешителните за носене и употреба на огнестрелно оръжие