AMMG

Нормативни документи

 

 

 

 

КАКВА Е ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА  НОСЕНЕ И УПОТРЕБА НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ? 


 / V. Подновяване на разрешенията за носене и употреба на огнестрелно оръжие и срокове на валидност на разрешителните за носене и употреба на огнестрелно оръжие /


 

1. Разрешенията се издават:


- за срок 5 години - за съхранение, носене и употреба на ООБ;
- за срок 3 месеца - за придобиване на ООБ (важат еднократно в тримесечния
срок).

 

2. Разрешенията за съхранение, носене и употреба на ООБ могат да се подновяват за същия срок, като се прилагат документите, необходими при първоначално придобиване на огнестрелно оръжие, които се представят в срок: тридесет дни преди изтичането на срока на разрешенията.

Разрешения за носене и употреба на огнестрелни оръжия се издават от директора на ГД “Национална полиция” - МВР, съответно от началника на РУ “Полиция” - по постоянния им адрес, в едномесечен срок от получаване на разрешението за съхранение, след подаване на заявление по образец, към което се прилагат:


- удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие (не се изисква при издаване на разрешение за носене и употреба на ловно оръжие);
- удостоверение за технически преглед на огнестрелното оръжие, удостоверяващ техническата му годност за употреба (не се изисква при новозакупено огнестрелно оръжие);
- документ за платена държавна такса (20 лв. – такса за носене на ООБ);
- 2 снимки (с размер 3/4 см.).

 


* При мотивиран отказ за подновяване на разрешения за съхранение, носене и употреба, огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях се изземват с протокол (по образец) от полицейските органи, незабавно след връчване на решението за отказ. Собственикът на изделията може да прехвърли собствеността върху тях на лице, получило разрешение за придобиване в срок до една година от влизането в сила на решението за отказ.


* При изтичане срока на разрешенията за съхранение, носене и употреба, в случай, че същите не са били подновени, огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях се изземват с протокол (по образец) от полицейските органи и се съхраняват до подновяване на съответното разрешение или до прехвърляне на собствеността върху тях на лице, получило разрешение за придобиване, за срок не по-дълъг от една година. Нарушителят носи и наказателна отговорност.