AMMG

Нормативни документи

 

 

 

 

 ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ 

 

 

В сила от 17.09.2010 г.
Обн. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2011г., изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.73 от 25 Септември 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г.

 

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

Чл. 1. (1) Този закон урежда условията и реда за:
1. производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия;
2. търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия;
3. придобиване, съхранение и употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия и за придобиване, съхранение, носене и употреба на оръжия и боеприпаси за тях;
4. транспортиране на взривни вещества, пиротехнически изделия и огнестрелни оръжия и боеприпаси както на територията на Република България, така и от и до територията на други държави членки;
5. внос, износ и транзитен превоз през територията на Република България на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси;
6. извършване на ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси;
7. бракуване и унищожаване на взривни вещества, пиротехнически изделия, оръжия и боеприпаси;
8. утилизация на оръжия и боеприпаси;
9. осъществяване на контрол върху дейностите с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия.
(2) Разпоредбите на този закон се прилагат и за основните компоненти, както и за частите на огнестрелните оръжия.

 

Чл. 2. (1) Този закон не се прилага за дейностите по чл. 1, ал. 1 с взривни вещества, пиротехнически изделия, оръжия и боеприпаси, осъществявани в и от:
1. (доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Министерството на вътрешните работи (МВР), Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС), Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерството на правосъдието, Националната разузнавателна служба (НРС) и Националната служба за охрана (НСО);
2. въоръжените сили на Република България, както и от чуждестранни военни и полицейски контингенти при преминаването им и/или пребиваването им на територията на Република България.
(2) Осъществяването на дейностите по ал. 1 се извършва при условия и по ред, определени с актове на Министерския съвет.
(3) Не се изискват разрешения за дейностите по чл. 1, ал. 1 с оръжия и боеприпаси - културни ценности, от:
1. музеи и културни институти по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата;
2. колекционери по смисъла на Закона за културното наследство.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Огнестрелните оръжия и боеприпаси за тях по ал. 3 се обезопасяват от сработване по предназначение по реда на чл. 91, ал. 3 и се съхраняват с въоръжена охрана или сигнално-охранителна техника (СОТ).
(5) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Не се изисква разрешение за придобиване, транспортиране, употреба и съхранение на взривни вещества за граждански цели и пиротехнически изделия от органите за надзор на пазара при осъществяване на правомощията им съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.
(6) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Осъществяването на дейностите по ал. 5 от органите за надзор на пазара се извършва при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.

 

Чл. 3. (1) Взривни вещества по смисъла на този закон са химични вещества или смеси, които преминават при определени условия в процес на бързо саморазпространяващо се химично превръщане с отделяне на голямо количество топлина и с високо налягане на газообразни продукти с разрушително или метателно действие.
(2) Взривни вещества са и изделията, с помощта на които се осъществява процесът на химичните вещества или смесите по ал. 1.

 

Чл. 4. (1) Оръжия по смисъла на този закон са огнестрелни и неогнестрелни оръжия.
(2) Огнестрелно оръжие е преносимо цевно оръжие, което произвежда, проектирано е да произведе или може да бъде видоизменено, така че да произведе, изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество, освен в случаите, когато е:
1. (доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) направено трайно негодно за употреба чрез деактивиране, при което всички основни части на огнестрелното оръжие са в състояние на постоянна нефункционалност и не е възможно да бъдат отстранени, подменени или модифицирани по начин, който би позволил огнестрелното оръжие да бъде въведено отново в употреба, при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 91, ал. 3;
2. проектирано за подаване на тревога, за сигнализация, за спасяване, за умъртвяване на животни, за риболов с харпун или е предназначено за промишлени или технически цели и може да се използва единствено за тази цел;
3. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) оръжие, произведено преди 1 януари 1900 г. и е:
а) преднозарядно, или
б) с разделно зареждане, или
в) разработено за боеприпас с димен барут и необлечен оловен куршум;
4. (нова - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) копие на оръжие по т. 3, ако не е предназначено да произведе изстрел с боеприпас с бездимен барут.
(3) Всеки предмет с външен вид на огнестрелно оръжие, който има конструкция и е изработен от материал, позволяващ този предмет да бъде така видоизменен, че да произведе изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество, се смята за огнестрелно оръжие.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Обстоятелството по ал. 2, т. 1 се удостоверява с констативен протокол, издаден от лицата по чл. 133 при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 91, ал. 3.
(5) Неогнестрелни оръжия са пневматични и газови и сигнални оръжия.

 

Чл. 5. (1) Забранява се придобиването, съхранението, носенето и употребата на огнестрелни оръжия и боеприпаси от категория А:
1. бойни ракети с експлозивен ефект и устройства за изстрелването им;
2. (доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) автоматични огнестрелни оръжия, с изключение на такива за колекциониране или за културни цели, използвани за филмови и телевизионни продукции, театрални спектакли и други културни прояви;
3. огнестрелни оръжия, прикрити под формата на друг предмет;
4. боеприпаси с бронебойно, експлозивно или запалително действие, както и куршуми и снаряди за тях;
5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) боеприпаси с експанзивно действие, както и куршуми и снаряди с такова действие, с изключение на тези, предназначени за огнестрелни оръжия за ловни или спортни цели, или за колекциониране.
(2) Дейностите по чл. 1, ал. 1, т. 1 - 6 и 8 със следните видове огнестрелни оръжия от категории B, C и D могат да се осъществяват след получаване на разрешение по реда на този закон:
1. категория В:
а) късоцевни полуавтоматични или многозарядни огнестрелни оръжия;
б) късоцевни еднозарядни огнестрелни оръжия с централно действие на ударника;
в) късоцевни еднозарядни огнестрелни оръжия с периферно действие на ударника с обща дължина под 28 сантиметра;
г) дългоцевни полуавтоматични огнестрелни оръжия, пълнителят и патронникът на които могат да съдържат повече от три патрона едновременно;
д) дългоцевни полуавтоматични огнестрелни оръжия, пълнителят и патронникът на които могат да съдържат повече от три патрона едновременно, зареждащото устройство на които не може да се изважда или за които не може да се гарантира, че не могат да бъдат преработени с помощта на обикновен инструментариум в оръжия, пълнителят и патронникът на които могат да събират повече от три патрона едновременно;
е) дългоцевни многозарядни огнестрелни оръжия и полуавтоматични огнестрелни оръжия с гладкостенна цев, която е с дължина под 60 сантиметра;
ж) полуавтоматични огнестрелни оръжия за граждански цели, които имат вид на автоматично огнестрелно оръжие;
2. категория С:
а) дългоцевни многозарядни огнестрелни оръжия, различни от тези по т. 1, буква "е";
б) дългоцевни еднозарядни огнестрелни оръжия с нарезна цев;
в) дългоцевни полуавтоматични огнестрелни оръжия, различни от тези по т. 1, букви "г" - "ж";
г) късоцевни еднозарядни огнестрелни оръжия с периферно действие на ударника и с обща дължина не по-малка от 28 сантиметра;
3. категория D - дългоцевни еднозарядни огнестрелни оръжия с гладкостенна цев.
(3) Министерството на вътрешните работи уведомява Европейската комисия и компетентните органи на другите държави - членки на Европейския съюз, или държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и Конфедерация Швейцария за обстоятелствата по ал. 2, съответно получава и разполага с аналогична информация за тези държави.

 

Чл. 6. (1) Огнестрелните оръжия в зависимост от предназначението и техническите си характеристики биват за служебни или за граждански цели.
(2) За служебни цели - охрана на собствеността, за самоотбрана, както и за други разрешени дейности, могат да се придобиват и съхраняват късоцевни огнестрелни оръжия - пистолети и револвери с дължина на цевта до 30 сантиметра и до 100 броя боеприпаси за всеки калибър и модел огнестрелно оръжие, дългоцевни огнестрелни оръжия с гладкостенна цев, която е с дължина под 51 сантиметра, и до 50 броя боеприпаси за всеки калибър и модел огнестрелно оръжие.
(3) За граждански цели - самоотбрана, лов, спортни дейности, учебни стрелби, колекциониране и като реквизит за театрални, филмови и други постановки, могат да се придобиват и съхраняват:
1. огнестрелни оръжия за самоотбрана - късоцевни огнестрелни оръжия - пистолети и револвери с дължина на цевта до 30 сантиметра и до 50 броя боеприпаси за всяко огнестрелно оръжие;
2. огнестрелни оръжия за лов - дългоцевни огнестрелни оръжия с гладкостенна цев, която е с дължина над 51 сантиметра, и до 300 броя боеприпаси за всяко оръжие, и дългоцевни огнестрелни оръжия с нарезна цев и до 100 броя боеприпаси за всяко оръжие;
3. огнестрелни оръжия за спортни дейности - всички видове късоцевни и дългоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, необходими за осъществяване на съответната спортна дейност;
4. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) огнестрелни оръжия за културни цели, използвани за филмови и телевизионни продукции, театрални спектакли и други културни прояви - всички видове късоцевни и дългоцевни огнестрелни оръжия и автоматични огнестрелни оръжия, обезопасени от сработване по предназначение по реда на чл. 91, ал. 3, и халосни боеприпаси за тях;
5. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) огнестрелни оръжия за колекциониране - всички видове огнестрелни оръжия, които не са идентифицирани като културна ценност по смисъла на Закона за културното наследство и които са обезопасени от сработване по предназначение по реда на чл. 91, ал. 3, и боеприпаси за огнестрелни оръжия.
(4) Освен боеприпасите по ал. 2 и ал. 3, т. 1 - 4 могат да се придобиват и съхраняват допълнителни количества за:
1. учебни стрелби - до 50 броя за късоцевни огнестрелни оръжия, до 200 броя за дългоцевни огнестрелни оръжия с гладкостенна цев и до 50 броя за дългоцевни огнестрелни оръжия с нарезна цев;
2. спортносъстезателни нужди, за ловен туризъм и за промишлен лов - според доказаните потребности.
(5) Извън количествата боеприпаси по ал. 2, ал. 3, т. 1 - 3 и ал. 4 лица, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия за ловни и спортни цели, могат да придобиват и съхраняват по реда на чл. 98, ал. 1 и 2:
1. до 1000 броя капсули и до 1000 грама барут - за снарядяване в домашни условия на боеприпаси за ловни цели;
2. капсули и барут според доказаните потребности - за снарядяване на стрелбища и в домашни условия на боеприпаси за спортни цели.
(6) Снарядяването по ал. 5 се извършва само за собствени нужди и с годни за употреба, фабрично произведени технически средства.

 

Чл. 7. (1) Боеприпаси за огнестрелни оръжия по смисъла на този закон са патрони или изстрели или техните компоненти - снарядени гилзи, капсули или снаряди, които се използват в огнестрелно оръжие.
(2) Боеприпаси за газови и сигнални оръжия по смисъла на този закон са съвкупност от взривни вещества и други елементи, които, изхвърлени от оръжието, предизвикват звуков, светлинен или рефлекторен ефект.
(3) Боеприпаси за пневматично оръжие са твърди метални предмети (сачми) с различна конфигурация и калибър.

 

Чл. 8. (1) Пиротехнически изделия по смисъла на този закон са всички изделия, които съдържат взривни вещества или взривна смес от вещества, предназначени да произведат топлина, светлина, звук, газ или дим или комбинация от такива ефекти чрез самоподдържащи се екзотермични химични реакции.
(2) Пиротехническите изделия според предназначението и степента на опасност се разделят на следните категории:
1. фойерверки:
а) категория 1: фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум и които са предназначени за употреба в ограничени пространства, включително фойерверки, предназначени за употреба в жилищни сгради;
б) категория 2: фойерверки, при използването на които съществува ниска степен на опасност и ниски нива на шум и които са предназначени за употреба на открито в обособени пространства;
в) категория 3: фойерверки, при използването на които съществува средно голяма степен на опасност, предназначени са за употреба в обширни открити пространства и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве;
г) категория 4: фойерверки, при използването на които съществува висока степен на опасност, предназначени са за употреба само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи (известни като "фойерверки за професионална употреба") и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве;
2. сценични пиротехнически изделия:
а) категория Т1: пиротехнически изделия за сценична употреба, при използването на които съществува ниска степен на опасност;
б) категория Т2: пиротехнически изделия за сценична употреба, предназначени за използване само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи;
3. други пиротехнически изделия:
а) категория Р1: пиротехнически изделия, различни от фойерверки и сценични пиротехнически изделия, при използването на които съществува ниска степен на опасност;
б) категория Р2: пиротехнически изделия, различни от фойерверки и сценични пиротехнически изделия, които могат да се използват само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи.
(3) Правоспособност за безопасност на труда при взривни работи се придобива при условия и по ред, определени в нормативни актове, издадени на основание на Кодекса на труда.
(4) Министерството на вътрешните работи и Министерството на труда и социалната политика информират Европейската комисия относно условията и реда за придобиване на правоспособност за безопасност на труда при взривни работи.

 

Чл. 9. (1) Забраняват се:
1. търговията, транспортирането, придобиването, съхранението, употребата и вносът на взривни вещества за граждански цели без нанесена "СЕ" маркировка за съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и/или с изтекъл срок на годност;
2. търговията, транспортирането, придобиването, съхранението, употребата и вносът на фойерверки от категории 1, 2 и 3, произведени след 4 юли 2010 г., и търговията, транспортирането, придобиването, съхранението, употребата и вносът на останалите видове пиротехнически изделия, произведени след 4 юли 2013 г., без нанесена "СЕ" маркировка за съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и/или с изтекъл срок на годност;
3. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) търговията, транспортирането, придобиването, съхранението, употребата и вносът на взривни вещества за граждански цели, произведени след 5 април 2013 г., които са без уникална идентификация по чл. 29;
4. търговията, транспортирането, придобиването, съхранението, носенето, употребата и вносът на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, произведени след 28 юли 2010 г., които са без нанесена уникална маркировка по чл. 26 и 27 или без маркировка съгласно Конвенцията относно взаимното признаване на контролните щемпели върху преносимите огнестрелни оръжия, подписана на 1 юли 1969 г. (необнародвана);
5. търговията, транспортирането, придобиването, съхранението, носенето, употребата и вносът на взривни вещества, пиротехнически изделия и огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, които не са произведени в съответствие с изискванията на чл. 25.
(2) Огнестрелните оръжия и боеприпасите по ал. 1, т. 5 могат да се придобиват само за колекциониране.
(3) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Изделията по ал. 1, т. 1, 2 и 3 могат да бъдат единствено транспортирани с цел унищожаване или транспортирани до независима лаборатория с цел изпитване.

 

Чл. 10. Министерският съвет по предложение на министъра на вътрешните работи може да забрани или ограничи дейностите по този закон с определени видове взривни вещества, огнестрелни оръжия, боеприпаси за тях и пиротехнически изделия, когато това се налага от обществения интерес, националната сигурност или поети от Република България международни задължения.

 

Чл. 11. (1) В Министерството на вътрешните работи се изгражда и поддържа единен автоматизиран регистър за дейностите по този закон.
(2) Регистърът по ал. 1 представлява информационен фонд по смисъла на Закона за Министерството на вътрешните работи и съдържа:
1. данни за издадените разрешения и отказите за издаване и данни за издадените удостоверения по чл. 13, ал. 4;
2. данни за отнети разрешения и мотивите за това;
3. данните, включени в разрешенията/удостоверенията, идентифициращи лицата, на които са издадени;
4. дата и номер на разрешението, чието действие е прекратено поради прекратяване дейността на лицето;
5. данни за лицето, от което са придобити взривни вещества, огнестрелни оръжия, боеприпаси за тях и пиротехнически изделия, включени в разрешенията;
6. идентификационни данни на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях, идентификационни данни на взривните вещества и категорията на пиротехническите изделия, включени в издадените разрешения, както и данни за вида, марката, калибъра и серийния номер на пневматичните и на газовите и сигнални оръжия;
7. данни за количествата взривни вещества и пиротехнически изделия и за броя огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, включени в издадените разрешения;
8. данни за издадените европейски паспорти за огнестрелни оръжия и документи за транспортиране на взривни вещества за граждански цели и на огнестрелни оръжия и боеприпаси в рамките на Европейския съюз;
9. данни за бракувани и унищожени взривни вещества, пиротехнически изделия, оръжия и боеприпаси; данни за оръжия и боеприпаси - обект на утилизация;
10. данни за извършените административни нарушения, наложените за тях наказания и/или принудителни административни мерки по този закон.
(3) Министерството на вътрешните работи предоставя информацията от регистъра по ал. 1 на компетентните органи на другите държави членки и на Европейската комисия.
(4) Данните по ал. 2 се съхраняват за срок 20 години след датата на вписването им в регистъра.

 

Чл. 12. (1) В размер, определен с тарифа от Министерския съвет, се заплащат такси за:
1. издаване на разрешения и удостоверения за дейностите по реда на този закон, както и за вписване на промени в тях;
2. издаване на документ за транспортиране на взривни вещества за граждански цели и на огнестрелни оръжия и боеприпаси в рамките на Европейския съюз;
3. предоставяне на буквено-цифров код на обект за производство на взривни вещества за граждански цели по чл. 16;
4. прострелване на огнестрелни оръжия по чл. 92;
5. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) обезопасяване от сработване по предназначение;
6. извършване на технически прегледи;
7. (нова - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) издаване на Европейски паспорт за огнестрелно оръжие;
8. (нова - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) издаване на предварително писмено одобрение по чл. 78а и предварително писмено съгласие по чл. 120а;
9. (нова - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) одобряване на транспортни опаковки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Средствата от таксите по ал. 1, т. 1 - 8 постъпват по бюджета на МВР, а средствата по ал. 1, т. 9 постъпват по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

 

Глава втора.
ПРОИЗВОДСТВО НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

 

 

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Република България се извършва от физически и юридически лица, регистрирани като търговци на територията на държава членка, които са получили разрешение за производство, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Разрешение за производство се изисква и в случаите, когато изделията по ал. 1 са предназначени само за износ.
(3) Разрешението за производство по ал. 1 може да включва едновременно или поотделно една от следните дейности: пълно или частично производство на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, търговия, ремонтни дейности, видоизменяне и утилизация на оръжия и боеприпаси и отдаване под наем на оръжия и боеприпаси за целите по чл. 6, ал. 3, т. 4.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Юридически лица, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, и лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, могат да произвеждат взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия с цел изследване, разработване или изпитване след получаване на удостоверение за производство, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.
(5) Не се изисква разрешение за производство в случаите на чл. 6, ал. 5.

 

Чл. 14. (1) Лицата, които искат да произвеждат взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, трябва да разполагат със:
1. обекти за производство и съхранение на взривни вещества, боеприпаси и/или пиротехнически изделия, собствени или наети, отговарящи на техническите правила и норми за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхранение на взривни вещества, боеприпаси и/или пиротехнически изделия, и на изискванията за физическа защита на строежите съгласно Закона за устройство на територията, и/или
2. обекти за производство и съхранение на оръжия, собствени или наети, които отговарят на изискванията за физическа защита на строежите съгласно Закона за устройство на територията, и/или
3. собствени или наети мобилни производствени установки (транспортни инсталации) за взривни вещества, проектирани и предназначени за директно зареждане и производство в сондаж, притежаващи сертификат за съответствие, удостоверяващ годността им;
4. квалифициран персонал в зависимост от спецификата на произвежданите изделия;
5. служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност при работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
6. служител по сигурността, който изготвя планове за сигурност на взривни вещества, пиротехнически изделия, оръжия и боеприпаси и на системи за управлението им;
7. специалисти, които водят отчетност на движението на произведените изделия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Изискванията към квалификацията на лицата по ал. 1, т. 4 - 7 се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика съвместно с министъра на вътрешните работи и министъра на образованието и науката.
(3) Обектите за производство и съхранение на лицата по чл. 13, ал. 4 трябва да отговарят на изискванията по ал. 1, т. 1, 2 и 3.

 

Чл. 15. (В сила от 05.04.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Обектите за производство на взривни вещества за граждански цели на територията на Република България трябва да притежават собствен буквено-цифров код, който се издава от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Органът по ал. 1 предоставя буквено-цифровия код, когато производственият обект е разположен на територията на трета държава и лицето е получило разрешение за производство по реда на тази глава.
(3) Органът по ал. 1 предоставя буквено-цифровия код, когато производственият обект е разположен на територията на трета държава, производителят не е установен на територията на държава членка, но лицето, получило разрешение за внос по реда на глава шеста, е регистрирано по реда на Търговския закон.

 

Чл. 16. (В сила от 05.04.2013 г.) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Лицето по чл. 15, ал. 3 подава до директора на ГДНП на МВР заявление по образец за получаване на буквено-цифровия код, придружено с копие от разрешението за производство, издадено от съответния компетентен орган на третата държава, или аналогичен документ, удостоверяващ, че производството се осъществява в съответствие с изискванията за производство съгласно законодателството на третата държава, и документ за платена държавна такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.

 

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) За получаване на разрешение за производство лицата по чл. 13, ал. 1 подават до директора на ГДНП на МВР заявление по образец, придружено от следните документи:
1. Единен идентификационен код (ЕИК), когато лицата са регистрирани по реда на Търговския закон, или копие от удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на съответната държава членка в легализиран превод на български език;
2. разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията, и/или сертификат за съответствие, удостоверяващ годността на мобилна производствена установка за взривни вещества по чл. 14, ал. 1, т. 3;
3. документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;
4. паспорт на склада за съхранение на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
5. списък на видовете взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, които ще се произвеждат, като се посочват стандартизационните документи и технологиите за производството им;
6. разработени и утвърдени от производителите инструкции за безопасност при осъществяване на дейности с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
7. списък на лицата, които ще имат достъп до взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, съгласуван с началника на районното управление на МВР (РУ на МВР) по местонахождението на обекта;
8. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) копие от решение по оценка за въздействието върху околната среда, копие от разрешително по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и/или копие от комплексно разрешително по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда, в случаите, когато това се изисква съгласно глава шеста или глава седма от Закона за опазване на околната среда;
9. диплома за завършено висше образование на ръководителите на производство и документ за придобита специалност за персонала по чл. 14, ал. 1, т. 4 - 7, свидетелство за съдимост и копие от трудовите договори на персонала;
10. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) копие от договора с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато охраната на производствените обекти ще се осъществява от служители на лицето по чл. 13, ал. 1, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност;
11. свидетелство за съдимост или аналогичен документ по националното законодателство на друга държава на управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицето по чл. 13, ал. 1, удостоверяващо, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
12. официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицето по чл. 13, ал. 1 няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
13. медицинско свидетелство от лечебно заведение или аналогичен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че управителят/управителите или членовете на управителните органи на лицето по чл. 13, ал. 1 не страдат от психически разстройства;
14. декларация от управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицето по чл. 13, ал. 1, че за тях не са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 5 - 8;
15. документ за платена държавна такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(2) Когато някой от етапите на производство се извършва по договор в друг обект на територията на Република България, лицето по чл. 13, ал. 1 посочва местонахождението на този обект и представя копие от договора, а в случаите, когато обектът е разположен извън територията на Република България, лицето представя допълнително и разрешение за производство, издадено от компетентния орган на съответната държава.
(3) (В сила от 05.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Лицето, което кандидатства за издаване на разрешение за производство на взривни вещества за граждански цели, подава до директора на ГДНП на МВР освен документацията по ал. 1 и заявление по образец за получаване на кода по чл. 15, ал. 1.
(4) Когато лицето по ал. 1 иска да извършва дейностите по чл. 13, ал. 3, посочва съответната дейност в заявлението.

 

Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) (1) За съгласуване на списъка по чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 18, т. 5 и чл. 61, ал. 2, т. 3 лицата по чл. 13, ал. 1 и 4 и чл. 61, ал. 1 подават до началника на РУ на МВР по местонахождение на съответния обект заявление по образец, придружено от следните документи за всяко от лицата:
1. свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
2. официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
3. медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.
(2) Началникът на РУ на МВР служебно проверява обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3, 6 и 7 и дали има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер за всяко от лицата.
(3) Съгласуването се извършва в 14-дневен срок от подаване на заявлението.

 

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) За получаване на удостоверение за производство лицата по чл. 13, ал. 4 подават до директора на ГДНП на МВР заявление по образец, придружено от следните документи:
1. удостоверение за вписване в съответния регистър по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съответно копие от акта за създаването;
2. разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията, и/или сертификат за съответствие, удостоверяващ годността на мобилна производствена установка за взривни вещества по чл. 14, ал. 1, т. 3;
3. списък на видовете взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, които ще се разработват, и количествата, които ще се произведат с цел изследване или изпитване;
4. инструкции за безопасност при осъществяване на дейности с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
5. списък на служителите, които ще имат достъп до взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, съгласуван с началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за производство.

 

Чл. 19. (1) При постъпване на заявлението и документацията по чл. 17 междуведомствена комисия, създадена със заповед на министъра на вътрешните работи, оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на разрешение и извършва проверка на място на обектите за производство и съхранение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) Комисията по ал. 1 се състои от експерти - представители на: Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на околната среда и водите, Министерството на инвестиционното проектиране, Дирекцията за национален строителен контрол, Държавна агенция "Национална сигурност", Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". Условията и редът за работа на комисията се определят с правила, утвърдени със заповед на министъра на вътрешните работи.
(3) При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на този закон комисията по ал. 1 уведомява писмено заявителя, дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им, в който срокът по ал. 5 спира да тече.
(4) Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок по ал. 3, производството по издаване на разрешението се прекратява.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение или мотивирано отказва издаването му въз основа на становище на комисията по ал. 1 в двумесечен срок от подаване на заявлението.
(6) Отказът по ал. 5 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) При постъпване на заявлението и документацията по чл. 18 ГДНП на МВР оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на удостоверение и извършва проверка на място.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на този закон ГДНП на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им, в който срокът по ал. 4 спира да тече.
(3) Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок по ал. 2, производството по издаване на удостоверението се прекратява.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за производство или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.
(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

 Чл. 21. (1) Разрешенията за производство на взривни вещества, на оръжия, на боеприпаси и на пиротехнически изделия са безсрочни.

(2) Удостоверенията за производство на взривни вещества, на оръжия, на боеприпаси и на пиротехнически изделия са валидни за срок 5 години.
(3) Издадените разрешения и удостоверения за производство важат само за посочените в тях видове взривни вещества, пиротехнически изделия, оръжия и боеприпаси и могат да се използват само от лицата, на чието име са издадени.

 

Чл. 22. Лицата по чл. 13, ал. 4 не могат да извършват търговия със и/или отдаване под наем на произведените от тях образци на взривни вещества, на оръжия, на боеприпаси и на пиротехнически изделия, както и ремонтни дейности, видоизменяне и утилизация на оръжия и боеприпаси.

 

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Лицето, получило разрешение за производство на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, уведомява ГДНП на МВР при:
1. преустройство на обектите за производство и съхранение и/или промяна на мобилна производствена установка за взривни вещества по чл. 14, ал. 1, т. 3;
2. промяна на персонала по чл. 14, ал. 1, т. 4;
3. промяна на търговската регистрация;
4. промяна на вида на взривните вещества, на оръжията, на боеприпасите и на пиротехническите изделия, които произвежда;
5. изтичане срока на договора по чл. 17, ал. 2.
(2) В случаите по ал. 1 лицето, получило разрешение за производство, представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната документите, свързани с нея, и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(3) Оценяването на документацията по ал. 2 и проверката на място на обектите за производство и съхранение, когато е необходимо, се извършват по реда на чл. 19, ал. 1 - 4.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице в едномесечен срок отразява промяната в издаденото разрешение за производство.

 

Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Лицето, получило разрешение за производство, при откриване на нов обект за производство и съхранение на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия подава до директора на ГДНП на МВР заявление по образец, придружено от документацията по чл. 17, ал. 1, с изключение на тази по т. 1, 11 - 14.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Когато е налице промяна в документацията по ал. 1, лицето подава до директора на ГДНП на МВР и документите, свързани с промяната.
(3) Оценяването на документацията и проверката на място се извършват по реда на чл. 19, ал. 1 - 4.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице в двумесечен срок от датата на подаване на документацията издава решение за допълване на издаденото разрешение за производство.

 

Чл. 25. (1) Произведените взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия трябва да отговарят на приложимите за тях стандарти.
(2) Когато няма стандарти по ал. 1, взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия се произвеждат по утвърдени от производителя технически спецификации.
(3) Взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия могат да се произвеждат по лицензионни технологии.
(4) Когато оръжията и боеприпасите отговарят на изискванията на ал. 1 и 2, те се придружават от сертификат за качество, издаден от производителя.

 

Чл. 26. (1) Лицата, получили разрешение за производство на огнестрелни оръжия, нанасят уникална маркировка, която включва: името на производителя, държавата или адреса на производствения обект/производствените обекти, серийния номер и годината на производство или цифровия или буквено-цифровия код, позволяващ да се идентифицира държавата на производство.
(2) Маркировката по ал. 1 се нанася върху основен компонент на огнестрелното оръжие, унищожаването на който би направило огнестрелното оръжие неизползваемо.
(3) Лицата, получили разрешение за производство на неогнестрелни оръжия, нанасят върху основен компонент на оръжието модел, калибър, сериен номер и година на производство.

 

Чл. 27. Лицата, получили разрешение за производство на боеприпаси за оръжия, нанасят уникална маркировка върху всяка единична опаковка, която включва името на производителя, партидния идентификационен номер, калибъра и вида боеприпаси.

 

Чл. 28. (1) Лицата, получили разрешение за производство на взривни вещества за граждански цели и на пиротехнически изделия, нанасят "СЕ" маркировка за съответствие върху произведените от тях изделия по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите.
(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за взривни вещества за граждански цели и за фойерверки, произведени на мястото на употреба.

 

Чл. 29. (1) (В сила от 05.04.2013 г.) Лицата, получили разрешение за производство на взривни вещества за граждански цели, нанасят уникална идентификация съгласно приложение № 1 върху всяко произведено взривно вещество, включително до най-малката производствена опаковка. Когато взривните вещества са обект на по-нататъшна производствена обработка, върху тях не се нанася нова уникална идентификация, освен ако предишната е заличена или не се разчита ясно.
(2) (В сила от 05.04.2013 г.) Идентификацията по ал. 1 се закрепва стабилно върху изделието по начин, който не позволява нарушаването или заличаването й. Данните съгласно приложение № 1, идентифициращи изделието, трябва да се разчитат лесно.
(3) (В сила от 05.04.2013 г.) Изискванията на ал. 1 и 2 не се прилагат, когато взривните вещества са произведени за износ и имат поставена идентификация в съответствие с изискванията на държавата вносител, което позволява взривните вещества да бъдат проследявани.
(4) Мястото и начинът на нанасяне на уникалната идентификация в зависимост от видовете взривни вещества за граждански цели се определят с наредба на Министерския съвет.

 

Чл. 30. (В сила от 05.04.2013 г.) Разпоредбата на чл. 29 не се прилага за:
1. взривни вещества, които се транспортират и доставят непакетирани в камиони помпи за директно зареждане в сондаж;
2. взривни вещества, които се изработват на взривната площадка и се зареждат веднага след производството им;
3. (нова - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) фитили, които са недетониращи запалителни устройства, подобни на шнур;
4. (нова - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) огнепроводни шнурове, състоящи се от сърцевина от дребнозърнест барут, обвит в гъвкава тъкана материя с една или повече защитни външни обвивки, и които, след като бъдат запалени, изгарят с предварително определена скорост без външен взривен ефект;
5. (нова - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) капсул-детонатори, които се състоят от метална или пластмасова капсула, съдържаща малко количество първична взривна смес, която лесно се възпламенява при удар и служи като запалителен елемент в патрони за огнестрелно оръжие или в задействани от удар възпламеняващи средства за метателни заряди.

 

Чл. 31. (1) Лицата, получили разрешение за производство на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, с изключение на взривни вещества за граждански цели, водят регистър с цел проследяване, който съдържа:
1. произведени количества взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия и дата на производство;
2. идентификационни данни на произведените от тях изделия;
3. име и адрес на лицето, от което са получени части за оръжията или основни компоненти - когато лицето, получило разрешение за производство, само сглобява или видоизменя;
4. име и адрес на лицето, на което са доставени взривни вещества, пиротехнически изделия, оръжия, боеприпаси или части за оръжия и основни компоненти;
5. име и адрес на управление на културната организация по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата, на която е отдадено оръжие под наем, и за какъв срок;
6. получени и доставени количества взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Лицата по ал. 1 в срок 10 работни дни след приключване на всяко тримесечие представят на директора на ГДНП на МВР копие от регистъра за изтеклото тримесечие на хартиен или електронен носител.
(3) Регистърът се съхранява от лицата по ал. 1 за срок 10 години от датата на производство на взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия и се предоставя при поискване на органите на Министерството на вътрешните работи.
(4) При прекратяване на дейността си лицата по ал. 1 в едномесечен срок предават регистъра на съответния орган на Министерството на вътрешните работи.
(5) В случаите по ал. 4 разрешението за производство прекратява действието си и обстоятелството се вписва в регистъра по чл. 11.

 

Чл. 32. Лицата, получили разрешение за производство, са длъжни да осигуряват дейностите по производството и съхранението на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия с въоръжена охрана.

 

Чл. 33. (В сила от 05.04.2015 г.) (1) Лицата, получили разрешение за производство на взривни вещества за граждански цели, са длъжни да създадат и поддържат система за събиране и съхранение на данни за целия жизнен цикъл на взривните вещества.
(2) Системата по ал. 1 трябва да позволява проследяване на движението на взривните вещества, така че всички лица, извършващи дейности с тях, да могат да бъдат идентифицирани по всяко време.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Лицата по ал. 1 в срок 10 работни дни след приключване на всяко тримесечие представят на директора на ГДНП на МВР данните от системата по ал. 1 за изтеклото тримесечие на хартиен или електронен носител.
(4) Данните по ал. 1, включително данните от уникалната идентификация, се съхраняват от лицето, получило разрешение за производство, за период 10 години след предоставянето на взривните вещества на лица, получили разрешение за извършване на дейности с тях, или до края на жизнения им цикъл, когато има информация за това, и се предоставят при поискване на органите на Министерството на вътрешните работи.
(5) При прекратяване дейността на лицето по ал. 1 данните по ал. 4 се предават в едномесечен срок на съответния орган на Министерството на вътрешните работи.
(6) В случаите по ал. 5 разрешението за производство прекратява действието си и обстоятелството се вписва в регистъра по чл. 11.

 

Чл. 34. (В сила от 05.04.2015 г.) (1) Лицата, получили разрешение за производство на взривни вещества за граждански цели, чиято търговска дейност изцяло или частично се състои в производство, са длъжни да:
1. съхраняват записи на уникални идентификации на взривните вещества, както и данни, включващи вида на взривното вещество, количеството, номер на разрешението и име и адрес на лицето, на което е било предоставено, и дата на доставката;
2. записват местонахождението на всяко взривно вещество от момента на производството или придобиването му до предоставянето му на друго лице, което има разрешение за извършване на дейности с взривни вещества, или до употребата му по предназначение;
3. извършват проверки на всеки 6 месеца на системата по чл. 33;
4. осигурят надеждна защита на съхраняваните данни.
(2) При поискване от органите на Министерството на вътрешните работи лицата по ал. 1 предоставят:
1. информация относно произхода и местонахождението на всяко взривно вещество за граждански цели по продължение на жизнения му цикъл и по веригата на доставка;
2. името и данните за контакт на отговорното лице, което може да даде информацията, описана в т. 1, по всяко време.

 

 

Глава трета.
ТЪРГОВИЯ С ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

 

 

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Търговия с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, се извършва от физически и юридически лица, регистрирани като търговци на територията на държава членка, след получаване на разрешение за търговия, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Лицата по ал. 1, които искат да търгуват с взривни вещества, трябва да разполагат със складове за съхранение, собствени или наети на територията на Република България, а онези, които искат да търгуват с оръжия и боеприпаси и/или с пиротехнически изделия, трябва да разполагат със складове и/или с търговски обекти - собствени или наети, на територията на Република България.
(3) Складовете за съхранение на взривни вещества и търговските обекти и/или складове за съхранение на боеприпаси и пиротехнически изделия трябва да отговарят на техническите правила и норми за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхранение на взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия съгласно Закона за устройство на територията.
(4) Обектите по ал. 2 трябва да отговарят на изискванията за физическа защита на строежите съгласно Закона за устройство на територията.
(5) Изискванията към устройството на обектите по ал. 2 и условията за търговия с изделията се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.
(6) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Разрешението за търговия по ал. 1 включва едновременно следните дейности: търговия, придобиване и съхранение на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия с изключение на фойерверки от категория 1.

 

Чл. 36. (1) За получаване на разрешение за търговия с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия лицата по чл. 35, ал. 1 трябва да разполагат със:
1. ръководител на склада за съхранение и/или на обекта за търговия;
2. служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност на труда при работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
3. специалисти, които водят отчетност на движението на изделията, с които се извършва търговия.
(2) Изискванията към квалификацията на лицата по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 14, ал. 2.

 

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Лицата по чл. 35, ал. 1 подават до директора на ГДНП на МВР заявление по образец, придружено от следните документи:
1. документацията по чл. 17, ал. 1, т. 1 - 4, 6 и 7;
2. списък на видовете изделия, с които лицата по чл. 35, ал. 1 ще търгуват;
3. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) списък на лицата по чл. 36, ал. 1, документите по т. 5 - 7, копие от трудов договор и документ за придобита квалификация съгласно изискванията на чл. 36, ал. 2 на всяко от лицата;
4. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато охраната на търговските обекти и/или складовете ще се осъществява от служители на лицето по чл. 35, ал. 1, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност;
5. свидетелство за съдимост или аналогичен документ по националното законодателство на друга държава на управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицето по чл. 35, ал. 1, удостоверяващо, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
6. официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицето по чл. 35, ал. 1 няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
7. медицинско свидетелство от лечебно заведение или аналогичен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че управителят/управителите или членовете на управителните органи на лицето по чл. 35, ал. 1 не страдат от психически разстройства;
8. декларация от управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицето по чл. 35, ал. 1, че за тях не са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 5 - 8;
9. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.

 

Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Когато лицата по чл. 35, ал. 1 притежават обект и/или обекти в района на действие на едно РУ на МВР, те подават документите по чл. 37 чрез началника на съответното РУ на МВР до директора на ГДНП на МВР.

 

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) При постъпване на заявлението и документацията по чл. 37 ГДНП на МВР оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на разрешение и извършва проверка на място на складовете и/или търговските обекти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на този закон ГДНП на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им, в който срокът по ал. 4 спира да тече.
(3) Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок по ал. 2, производството по издаване на разрешението се прекратява.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в двумесечен срок от подаване на заявлението.
(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 
 

Чл. 39. (1) Разрешенията за търговия се издават за срок 5 години.
(2) Издадените разрешения за търговия важат само за посочените в тях видове взривни вещества, пиротехнически изделия, оръжия и боеприпаси и могат да се използват само от лицата, на чието име са издадени.

 

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) В двумесечен срок преди изтичането на срока по чл. 39, ал. 1 лицето, получило разрешение за търговия, подава заявление по образец до директора на ГДНП на МВР за подновяване на разрешението, придружено с документацията по чл. 37.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава по реда на чл. 38.

 

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Лицето, получило разрешение за търговия с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, уведомява директора на ГДНП на МВР при:
1. преустройство на складовете и/или обектите за търговия;
2. промяна на лице по чл. 36, ал. 1;
3. промяна на търговската регистрация;
4. промяна на видовете взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия.
(2) В случаите по ал. 1 лицето, получило разрешение за търговия, представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната документите, свързани с нея, и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(3) Оценяването на документацията по ал. 2 и проверката на място на търговските обекти и/или складовете, когато е необходимо, се извършват по реда на чл. 38, ал. 1 - 3.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице в едномесечен срок отразява промяната в издаденото разрешение за търговия.

 

Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Лицето, получило разрешение за търговия, при откриване на нов търговски обект и/или склад подава до директора на ГДНП на МВР заявление по образец, придружено от документацията по чл. 37, с изключение на тази по чл. 17, ал. 1, т. 1 и по чл. 37, т. 5 - 8.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Когато е налице промяна в документацията по ал. 1, лицето подава до директора на ГДНП на МВР и документите, свързани с промяната.
(3) Оценяването на документацията и проверката на място се извършват по реда на чл. 38, ал. 1 - 3.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице в двумесечен срок от датата на подаване на документацията издава решение за допълване на издаденото разрешение за търговия.

 

Чл. 43. Лицата, получили разрешение за търговия, могат да търгуват със:
1. други лица, които са получили разрешение за търговия;
2. лица, получили разрешение за производство;
3. лица, които са получили разрешение за придобиване по реда на глава четвърта;
4. лица по чл. 54 - за неогнестрелни оръжия.

 

Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 05.04.2013 г.) Лицата, получили разрешение за търговия, които преопаковат взривни вещества за граждански цели, произведени след 5 април 2013 г., се уверяват, че върху всяко изделие до най-малката опаковка е нанесена уникалната идентификация по чл. 29.
(2) (В сила от 05.04.2015 г.) Лицата, получили разрешение за търговия с взривни вещества за граждански цели, спазват изискванията на чл. 33 и 34.

 

Чл. 45. (1) Лицата, получили разрешение за търговия с взривни вещества, с оръжия, с боеприпаси и с пиротехнически изделия, са длъжни да:
1. осигуряват съхранението на взривните вещества, на огнестрелните оръжия и на боеприпасите в складовете с въоръжена охрана, а в търговските обекти - със СОТ;
2. водят регистър, който съдържа информация за:
а) име и адрес на управление на лицето, от което са получени взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
б) име и адрес на лицето, което е получило взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, както и фойерверки от категории 2 и 3 в количества, ненадвишаващи тези по чл. 53;
в) (изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) количествата и идентификационните данни на взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, данни за съответното разрешение на получателя, както и датата на продажбата и на получаването им.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Лицата по ал. 1 в срок 10 работни дни след приключване на всяко тримесечие представят на директора на ГДНП на МВР копие от регистъра по ал. 1, т. 2 за изтеклото тримесечие на хартиен или електронен носител.
(3) Данните по ал. 1, т. 2 се съхраняват от лицата, получили разрешение за търговия с взривни вещества, с оръжия, с боеприпаси и с пиротехнически изделия, за период 10 години от датата на вписването им в регистъра и се предоставят при поискване на органите на МВР.
(4) При прекратяване на дейността си лицата, получили разрешение за търговия с взривни вещества, с оръжия, с боеприпаси и с пиротехнически изделия, предават в едномесечен срок регистъра по ал. 1, т. 2 на съответния орган на МВР.
(5) В случаите по ал. 4 разрешението за търговия прекратява действието си и обстоятелството се вписва в регистъра по чл. 11.

 

Чл. 46. (1) При продажба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях лицето по чл. 35, ал. 1 попълва контролен талон по образец, предоставен му от лицето, получило разрешение за придобиване.
(2) Лицето, получило разрешение за търговия, предоставя в срок 10 работни дни попълнения талон по ал. 1 на органа, издал разрешението за придобиване.

 

Чл. 47. В търговските обекти могат да се продават нови огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, придружени със сертификат за качество по чл. 25, ал. 4, и употребявани - с удостоверение за годност за употреба по чл. 87, ал. 2.

 

Чл. 48. (1) Търговска дейност с боеприпаси със стоманен сърдечник, боеприпаси по чл. 5, ал. 1, т. 4 и заглушители за оръжия може да се осъществява само между лица, получили разрешение за производство, търговия и/или транспортиране при внос или износ по реда на този закон.
(2) Забранява се:
1. продажбата на фойерверки от категория 1 на лица под 12 години, от категория 2 - на лица под 16 години, и от категория 3 - на лица под 18 години;
2. търговията с видимо повредени пиротехнически изделия или в разкъсана най-малка стандартна производствена опаковка;
3. търговията и продажбата на снарядени боеприпаси по чл. 6, ал. 5.

 

Чл. 49. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) При организиране на търговски изложения на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия свързани с отбраната организаторът на изложението е длъжен да спазва изискванията за физическа защита на строежите съгласно Закона за устройство на територията.
(2) В търговско изложение участие могат да вземат само лица, получили разрешение за производство, търговия или транспортиране при внос или износ по реда на този закон.
(3) На търговското изложение могат да се представят и съхраняват единични бройки оръжия и единични най-малки стандартни производствени опаковки боеприпаси и пиротехнически изделия, върху които има нанесено видимо обозначение, което недвусмислено показва, че те не са предназначени за продажба. Когато обозначението не може да се нанесе върху изделието, се нанася върху опаковката му.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Забранява се продажбата на място на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия за времето на провеждане на търговското изложение.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Организаторът на търговското изложение е длъжен в едномесечен срок преди започване на изложението да уведоми началника на съответното РУ на МВР, на чиято територия ще се провежда изложението, да представи списък на всички участници и копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност. Когато охраната на мястото на провеждане на търговското изложение се осъществява от служители на организатора, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на организатора по реда на Закона за частната охранителна дейност.

 

Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) (1) При организиране на търговски изложения на взривни вещества за граждански цели, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, несвързани с отбраната, се спазват изискванията на чл. 49, ал. 1, 2 и 5.
(2) На търговско изложение по ал. 1 е забранена продажбата на взривни вещества, огнестрелни оръжия по чл. 5, ал. 1 и пиротехнически изделия с изключение на фойерверки от категория 1 и категории 2 и 3 в количествата по чл. 53.

 

 

Глава четвърта.
ПРИДОБИВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, НОСЕНЕ И УПОТРЕБА НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, НА ОРЪЖИЯ, НА БОЕПРИПАСИ И НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

 

Раздел I.
Общи положения

 

 

Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Физически и юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, и културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата могат да придобиват взривни вещества и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, чрез закупуване, по наследство, чрез дарение или замяна след получаване на разрешение за придобиване, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по местонахождение на обекта за съхранение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, могат да придобиват само по наследство взривни вещества и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, след получаване на разрешение за придобиване, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Лицата по ал. 1 и 2 могат да придобиват огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях чрез закупуване, дарение, замяна или по наследство след получаване на разрешение за придобиване, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) При наследяване на изделията по ал. 1 - 3 наследникът в 14-дневен срок от приемане на наследството подава заявление по образец до директора на ГДНП на МВР или до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния си адрес за издаване на разрешение за придобиване.
(5) При отсъствие на началника на РУ на МВР съответното разрешение се издава от оправомощено със заповед на министъра на вътрешните работи длъжностно лице.

 

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Физически лица, пребиваващи на територията на друга държава членка, физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на друга държава членка, могат да придобиват огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на територията на Република България чрез закупуване, по наследство, чрез дарение или замяна след получаване на разрешение за придобиване, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на друга държава членка, могат да придобиват взривни вещества и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, на територията на Република България чрез закупуване, по наследство, чрез дарение или замяна, след получаване на разрешение за придобиване, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Физически лица, пребиваващи на територията на друга държава членка, могат да придобиват на територията на Република България само по наследство взривни вещества и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, след получаване на разрешение за придобиване, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешението по ал. 1 - 3 само след предварително писмено одобрение от съответния орган на държавата членка, в която лицето е пребиваващо.

 

Чл. 52. Когато огнестрелно оръжие е придобито като награда, заповедта за награждаване замества разрешението за придобиване.

 

Чл. 53. Не се изисква разрешение за придобиване, съхранение и за употреба на фойерверки от категория 2 - до 5 кг брутно тегло, и от категория 3 - до 10 единични бройки.

 

Чл. 54. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, физически и юридически лица, регистрирани като търговци по реда на Търговския закон, лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са длъжни в 14-дневен срок след придобиване на газово и сигнално оръжие и/или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула да уведомят писмено началника на РУ на МВР по адреса на управление на юридическото лице или по постоянния адрес на физическото лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Когато лицата по ал. 1 са придобили оръжие по ал. 1 в друга държава членка, те са длъжни в 4-месечен срок след придобиването да уведомят началника на РУ на МВР по адреса на управление на юридическото лице или по постоянния адрес на физическото лице.
(3) Когато физическо лице внася и/или изнася притежавано от него неогнестрелно оръжие и боеприпаси за него, е длъжно да го декларира на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП).
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Началникът на съответното РУ на МВР по адреса на управление на юридическото лице или по постоянния адрес на физическото лице, или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверителен документ за извършеното уведомление по ал. 1 и 2.

 

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Лице, което продаде или дари на друго лице притежаваното от него газово и сигнално оръжие и/или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула, или го замени, е длъжно в 7-дневен срок от прехвърлянето да уведоми писмено началника на РУ на МВР по адреса на управление на юридическото лице или по постоянния адрес на физическото лице.

 

Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Лицето по чл. 50, ал. 1 - 3, получило разрешение за придобиване, може да съхранява и/или употребява взривните вещества и пиротехническите изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, или да съхранява, носи и/или употребява огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях след получаване на разрешение за съответните дейности от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Лицето по чл. 51, ал. 2 и 3, получило разрешение за придобиване, може да съхранява и/или употребява взривни вещества и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, на територията на Република България само с разрешение за съответните дейности, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Лицето по чл. 51, ал. 1, получило разрешение за придобиване, може да съхранява и/или носи и употребява огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на територията на Република България само с разрешение за съответните дейности, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, след предварително писмено одобрение от съответния компетентен орган на държавата членка, в която лицето е пребиваващо.
(4) Лицата по ал. 1 - 3 могат да подават заявление за издаване на разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба едновременно или последователно.
(5) В издаденото разрешение могат да се записват няколко вида дейности.

 

Чл. 57. (1) Лицето, получило разрешение за придобиване или съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, писмено уведомява органа, издал съответните разрешения, за намерение за продажба, замяна или дарение на притежавано/притежавани от него огнестрелно оръжие/огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на лице, което има издадено разрешение за придобиване на този вид огнестрелно оръжие/огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.
(2) Сделката по ал. 1 може да се осъществи след извършване на промяна в съответното разрешение на прехвърлителя или след прекратяване на действието му, когато в разрешението е вписано едно-единствено огнестрелно оръжие.
(3) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) При образувано изпълнително производство по реда на Гражданския процесуален кодекс или Данъчно-осигурителния процесуален кодекс уведомлението по ал. 1 се извършва от съответния съдебен изпълнител или публичен изпълнител.

 

Чл. 58. (1) Разрешения за придобиване и/или съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, разрешения за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях не се издават на лице:
1. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) което не е навършило 18 години;
1а. (нова - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) което няма завършено основно образование - когато то кандидатства за издаване на разрешение за придобиване;
2. което е осъждано за умишлено престъпление от общ характер или срещу него е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
3. за което е получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2, буква "б" или по чл. 221, ал. 6, т. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
4. което страда от психическо разстройство;
5. което през последните три години задължително е настанявано в лечебни заведения по глава пета, раздел II от Закона за здравето или е лекувано за употреба на наркотични вещества;
6. което през последните три години два или повече пъти е настанявано в заведение за отрезвяване по чл. 78, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
7. което през последните три години три или повече пъти е нарушавало обществения ред, за което са му налагани административни наказания;
8. спрямо което през последните три години са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие;
9. което не е преминало курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие, в случаите когато то кандидатства за издаване на разрешения за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях;
10. което няма основателна причина - самоотбрана, ловни цели, спортни цели, културни цели, колекциониране, която по несъмнен начин обосновава издаването на разрешение.
(2) Малолетно и непълнолетно лице може да употребява оръжия и боеприпаси само на стрелбище с учебна или спортна цел и само с писмено съгласие на законните му представители и под ръководството на правоспособни инструктори или треньори.
(3) Физическо лице може да употребява огнестрелно оръжие и боеприпаси за него без разрешение за носене и употреба само на стрелбище с учебна или спортна цел под ръководството на правоспособен инструктор или треньор.
(4) Не се издава разрешение за употреба на лица, които нямат необходимата квалификация и придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи и при работа със сценични пиротехнически изделия от категория Т2, други пиротехнически изделия от категория Р2 и фойерверки от категория 4.
(5) Условията и редът за провеждане на курсовете по ал. 1, т. 9 се определят с наредба на министъра на вътрешните работи. Когато курсовете за безопасно боравене с огнестрелно оръжие се провеждат от МВР, се събира такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(6) Физически лица, които не са навършили 18 години, не могат да придобиват и носят неогнестрелно оръжие.

 

Чл. 59. (1) Лицата, получили разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и разрешение за придобиване и/или съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, са длъжни да ги опазват от кражби, изгубване и достъп на други лица и да предприемат мерки за недопускане на злополуки или наранявания при употребата им.
(2) Който изгуби взривни вещества, оръжие, боеприпаси и пиротехнически изделия или разрешение за дейности с тях, е длъжен незабавно да уведоми органите на МВР.
(3) Който намери взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, незабавно уведомява органите на МВР, без да нарушава месторазположението им.

 

Чл. 60. (1) Забраняват се:
1. откритото носене на оръжие на обществени места, освен при осъществяване на охранителна дейност;
2. съхранението и носенето на оръжия за спортни и за културни цели с патрон в цевта или в барабана;
3. носенето и употребата на оръжие и боеприпаси:
а) (доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) на политически, синдикални и културни мероприятия, освен ако е необходимо за културното мероприятие;
б) на спортни мероприятия, освен ако е необходимо за самото мероприятие;
в) в обществени заведения за хранене и увеселение;
г) в молитвени домове, храмове и манастири;
д) в здравни и лечебни заведения, в учебни заведения и в социални домове;
е) при и след употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества;
3а. (нова - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) употребата на:
а) огнестрелни оръжия с цел, различна от целта, за която са придобити, с изключение на случаите по чл. 95, ал. 1;
б) неогнестрелни оръжия на обществени места;
4. придобиването, съхранението, носенето и употребата на заглушители за оръжия;
5. използването за други цели на огнестрелни оръжия или боеприпаси за тях, когато те са придобити за културни цели;
6. употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, с изключение на пиротехническите изделия за превозни средства, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири и употребата на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, в закрити помещения.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Забраната по ал. 1, т. 3, букви "а" - "д" и т. 3а, буква "б" не се отнася за лица, изпълняващи служебни задължения по охрана.
(3) Забраната по ал. 1, т. 6 не се отнася за лица, притежаващи необходимата квалификация и правоспособност за безопасност на труда при взривни работи, при употреба на пиротехнически изделия за политически, спортни, религиозни, културни мероприятия и заснемане на филмови продукции, след уведомяване на съответното РУ на МВР по мястото на употребата им.

 

 

 

Раздел II.
Придобиване, съхранение и употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия

 

 

Чл. 61. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) За получаване на разрешение за придобиване на взривни вещества и/или пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, на територията на Република България лицата по чл. 50, ал. 1 и 2 подават до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение, а лицата по чл. 51, ал. 2 и 3 - до директора на ГДНП на МВР, заявление по образец, в което се посочват:
1. име и адрес на наследодателя или прехвърлителя;
2. видът и количеството взривни вещества и/или пиротехнически изделия;
3. основателна причина за издаване на разрешението в случаите на закупуване, замяна и дарение.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. документ, удостоверяващ начина на придобиването им в случаите на наследство;
2. декларация, че придобитите взривни вещества за граждански цели и пиротехнически изделия имат нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл. 28, съответно уникална идентификация съгласно чл. 29 за взривните вещества за граждански цели;
3. списък на лицата, които ще имат достъп до взривни вещества и/или пиротехнически изделия, съгласуван с началника на РУ на МВР по местосъхранението им;
4. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(3) Физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка, представят към документацията по ал. 2 и ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или копие от удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български език.
(4) Българските граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, и граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, управителят/управителите или членовете на управителните органи на лицата по ал. 3 представят към документацията по ал. 2 допълнително следните документи:
1. свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
2. официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
3. медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.

 

Чл. 62. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) За получаване на разрешение за съхранение лицето, получило разрешение за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, подава до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на склада, заявление по образец, придружено от следните документи:
1. разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
2. документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;
3. паспорт на склада за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия;
4. копие от свидетелство за придобита правоспособност на ръководителите на съответните складове за безопасност на труда при взривни работи или съответен документ по националното законодателство на друга държава членка;
5. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато охраната на складовете ще се осъществява от служители на лицето, получило разрешение за придобиване, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност;
6. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.

 

Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) (1) Физическите и юридическите лица, регистрирани като търговци на територията на държава членка, и лицата, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, които кандидатстват за получаване на разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, трябва да разполагат със:
1. складове за съхранение - собствени или наети, които отговарят на техническите правила и норми за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхранение на взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия, и на изискванията за физическа защита на строежите съгласно Закона за устройство на територията;
2. ръководител на склада за съхранение;
3. служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност на труда при работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
4. специалисти, които водят отчетност на движението на изделията, които се съхраняват.
(2) Изискванията към квалификацията на лицата по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 14, ал. 2.

 

Чл. 63а. (Нов - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) За получаване на разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, лицата по чл. 63, ал. 1 подават до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на склада, заявление по образец, придружено от:
1. документите по чл. 17, ал. 1, т. 1 и чл. 62;
2. документите по чл. 61, ал. 4 за управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицата по чл. 63, ал. 1;
3. копие на трудов договор, документ за придобита квалификация, съгласно изискванията на чл. 63, ал. 2 и документите по чл. 61, ал. 4 за лицата по чл. 63, ал. 1, т. 2 - 4.

 

Чл. 64. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) За получаване на разрешение за употреба лицето по чл. 62, получило разрешение за съхранение, подава до директора на ГДНП на МВР - за територията на цялата страна, съответно до началника на РУ на МВР по мястото на употреба, заявление по образец, придружено от следните документи:
1. копие от свидетелство за придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи или съответен документ по националното законодателство на друга държава членка за лицето или за служителите, които ще извършват взривните работи;
2. списък на служителите, които ще извършват взривните работи;
3. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.

 

Чл. 65. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) За получаване на разрешение за употреба на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на държава членка, и граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, подават до директора на ГДНП на МВР за територията на страната, съответно до началника на РУ на МВР по мястото на употребата им, заявление по образец, придружено от следните документи:
1. документите по чл. 61, ал. 4;
2. копие от свидетелство за придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи или съответен документ по националното законодателство на друга държава членка;
3. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(2) За получаване на разрешение за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка, подават до органа по ал. 1 заявление, придружено от:
1. ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български език;
2. списък на служителите, които ще извършват взривните работи;
3. документацията по ал. 1, т. 1 и 2 за лицата по т. 2;
4. документацията по чл. 61, ал. 4 за управителя/управителите или членовете на управителните им органи;
5. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.

 

Чл. 66. (1) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Лицата, получили разрешение за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия, могат да сключват договор за съхраняване с лица, получили разрешение за съхранение по чл. 63а.
(2) Лицата, получили разрешение за придобиване и/или съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, могат да сключат договор с лица, получили разрешение за употреба, за извършване на взривни работи.

 

Чл. 67. Лицата, получили разрешение или удостоверение за производство на взривни вещества и пиротехнически изделия, могат да ги употребяват без разрешението по чл. 65, ал. 2, когато ги използват за получаване на изделия или продукти с промишлено, специално или културно предназначение.

 

Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) При постъпване на заявлението и документацията по чл. 61, 62, 63а, 64 и 65 ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на съответното разрешение и извършва проверка на място на обектите за съхранение.
(2) При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на този закон органът по ал. 1 уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им, в който срокът по ал. 5 спира да тече.
(3) Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок по ал. 2, производството по издаване на разрешението се прекратява.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Директорът на ГДНП на МВР или началникът на РУ на МВР служебно проверява обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3, 6 и 7 и дали има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер срещу физическото лице или срещу управителя/управителите и/или членовете на управителните органи на юридическото лице.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно началникът на РУ на МВР, издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.
(6) Отказът по ал. 5 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) При мотивиран отказ за издаване на разрешение за придобиване в случаите на наследство наследникът предоставя взривните вещества и/или пиротехническите изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, на органа по ал. 1 за съхранение незабавно след получаване на решението за отказ. Собственикът на изделията може да прехвърли собствеността върху тях на лице, получило разрешение за придобиване, след влизането в сила на решението за отказ.

 

Чл. 69. (1) Разрешенията за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия се издават за срок три месеца и в рамките на този срок могат да се ползват еднократно.
(2) Разрешенията за съхранение и/или употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия са валидни за срок 5 години от датата на издаването им.
(3) Издадените разрешения за съхранение и/или употреба важат само за посочените в тях видове и/или количества взривни вещества и пиротехнически изделия и могат да се използват само от лицата, на чието име са издадени.

 

Чл. 70. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Лицето, получило разрешение за придобиване, съхранение и/или употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия, уведомява ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, при:
1. преустройство на обектите за съхранение;
2. промяна на ръководителите на складовете за съхранение и/или на служителите, които извършват взривни работи;
3. промяна на търговската регистрация или на регистрацията като юридическо лице с нестопанска цел.
(2) В случаите по ал. 1 лицето, получило разрешение за придобиване, съхранение и/или употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия, представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната документите, свързани с нея, и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(3) Оценяването на документацията по ал. 2 и проверката на място на складовете за съхранение, когато е необходимо, се извършват по реда на чл. 68, ал. 1 - 3.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или началникът на РУ на МВР по местонахождението на обектите за съхранение в 14-дневен срок от датата на подаване на документацията отразява промяната в издаденото разрешение за придобиване, съхранение и/или употреба.

 

Чл. 71. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) В едномесечен срок преди изтичането на срока по чл. 69, ал. 2 лицето, получило разрешение за съхранение и/или употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия, подава заявление по образец, придружено с документацията по чл. 62, 63а, 64 или чл. 65, до директора на ГДНП на МВР или до съответния началник на РУ на МВР за подновяване на разрешението.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава по реда на чл. 68.

 

Чл. 72. (В сила от 05.04.2015 г.) Лицата, получили разрешение за придобиване, съхранение и употреба на взривни вещества за граждански цели, създават и поддържат системата по чл. 33 и изпълняват задълженията по чл. 34.

 

Чл. 73. (1) Лицата, получили разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, водят регистър, който съдържа:
1. име и адрес на лицето, от което са получени взривните вещества и пиротехническите изделия;
2. име и адрес на лицето, което е получило взривните вещества и пиротехническите изделия;
3. количествата взривни вещества и пиротехнически изделия, идентификационни данни за тях, както и датата на получаването и предаването им;
4. идентификационни данни и количества бракувани взривни вещества и пиротехнически изделия.
(2) Лицата, получили разрешение за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия, водят регистър, който съдържа:
1. име и адрес на лицето, от което са получени взривните вещества и пиротехническите изделия;
2. вида и количествата получени и употребени взривни вещества и пиротехнически изделия;
3. вида и остатъчните количества взривни вещества и пиротехнически изделия и име и адрес на лицето, на което са предоставени.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Лицата по ал. 1 и 2 в срок 10 работни дни след приключване на всяко тримесечие представят на директора на ГДНП на МВР или на съответния началник на РУ на МВР, издал разрешението, копие от регистрите за изтеклото тримесечие на хартиен или електронен носител.
(4) Данните от регистрите по ал. 1 и 2 се съхраняват за срок 10 години от вписването им и се предоставят при поискване на органите на МВР.

 

Чл. 74. (1) Лицата, получили разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, осигуряват денонощна въоръжена охрана съгласувано с органа, издал разрешението, и спазват техническите правила и норми за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия съгласно Закона за устройство на територията.
(2) В складовете по ал. 1 се допуска съвместно съхранение на различни видове взривни вещества в количества, определени в Закона за устройство на територията.

 

Чл. 75. Лицата, получили разрешение за употреба по реда на този раздел, когато извършват специални и технологични взривни работи или пиротехнически ефекти, писмено уведомяват началника на РУ на МВР, на чиято територия ще се извършват съответните дейности, и представят разрешение за извършване на взривни работи и/или пиротехнически ефекти, издадено от съответната дирекция "Инспекция по труда".

 

 

Раздел III.
Придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях

 

 

Чл. 76. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) За получаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, физически и юридически лица, регистрирани като търговци по реда на Търговския закон, лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, подават заявление по образец до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по постоянен адрес, съответно по адрес на съхранение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) За получаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях физически лица, пребиваващи на територията на друга държава членка, физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на друга държава членка, подават заявление по образец до директора на ГДНП на МВР.
(3) В заявленията по ал. 1 и 2 се посочва:
1. начин на придобиване;
2. име и адрес на наследодателя или прехвърлителя;
3. основателна причина за издаване на разрешението в случаите на дарение, закупуване и замяна;
4. видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.
(4) Заявленията се придружават от следните документи:
1. документ, удостоверяващ начина на придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси при наследство и награда;
2. декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях ще се съхраняват при условията на чл. 98;
3. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) документ, удостоверяващ завършено основно образование - за физическите лица;
4. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(5) Лицата по ал. 2 представят към документацията по ал. 3 и 4 и предварително писмено одобрение от съответния орган на държавата членка, в която лицето е пребиваващо.
(6) Физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка, представят към документацията по ал. 3 и 4 и ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български език.
(7) Българските граждани, гражданите на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, и управителят/управителите или членовете на управителните органи на юридическите лица по ал. 1 представят към документацията по ал. 3 и 4 документите по чл. 61, ал. 4.

 

Чл. 77. (1) Физически лица, кандидатстващи за разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за спортни цели, освен документите по чл. 76, ал. 3, 4 и 7 представят и документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта, а когато лицата са пребиваващи на територията на друга държава членка - съответен документ в легализиран превод на български език.
(2) Физически лица, кандидатстващи за разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за ловни цели, освен документите по чл. 76, ал. 3, 4 и 7 представят и заверен билет за лов съгласно Закона за лова и опазване на дивеча, а когато лицата пребивават на територията на друга държава членка - съответен документ в легализиран превод на български език.
(3) При кандидатстване за разрешение за придобиване на ловно нарезно оръжие физическите лица представят и удостоверение за подборно ловуване.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Лицата по чл. 76, ал. 1 и 2, притежаващи огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, за които имат издадени разрешения за съхранение и/или носене и употреба и срокът им не е изтекъл, могат да придобият друго огнестрелно оръжие и боеприпаси за него след получаване на разрешение за придобиване. Лицата представят заявление до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянен адрес, в което се посочват видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпасите за тях, придружено с копия от съответните разрешения и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.

 

Чл. 78. (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Държавните служители от МВР, от ДАНС, от Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерството на правосъдието и военнослужещите от въоръжените сили, НРС и НСО получават разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие/късоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, съответно от началника на РУ на МВР по постоянен адрес, въз основа на заявление по образец, в което се посочват видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, придружено от следните документи:
1. служебна бележка от съответното ведомство, че са служители или военнослужещи;
2. два броя снимки с размер 3 на 4 см;
3. удостоверение за годност за употреба, издадено по реда на чл. 87, ал. 2, когато огнестрелното оръжие не е ново;
4. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) За получаване на разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие/късоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях лицата по ал. 1 с прекратено служебно правоотношение, с изключение на тези, на които е наложено дисциплинарно наказание "уволнение", подават до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по постоянен адрес, заявление по образец, в което се посочват видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, придружено от следните документи:
1. служебна бележка от съответното ведомство, удостоверяваща, че лицето е бивш служител;
2. документите по чл. 61, ал. 4;
3. (нова - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) два броя снимки с размер 3 на 4 см;
4. (нова - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) удостоверение за годност за употреба, издадено по реда на чл. 87, ал. 2, когато огнестрелното оръжие не е ново;
5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Служители на чуждестранно дипломатическо представителство, които са граждани на изпращащата държава, могат да придобиват и/или да носят и употребяват късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за него за служебни цели при спазване принципа на взаимност след издаване на съответното разрешение от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) За получаване на разрешението по ал. 3 Министерството на външните работи представя на ГДНП на МВР следните документи:
1. нота от министерството на външните работи на съответната държава до Министерството на външните работи на Република България с искане за издаване на разрешение за всеки служител;
2. заверени от българско дипломатическо представителство копие и превод на български език на документа, издаден от компетентния орган на изпращащата държава, удостоверяващ правото на дипломатическия служител по ал. 3 да притежава и носи определения вид огнестрелно оръжие и боеприпаси за него;
3. служебна бележка от българско дипломатическо представителство, издадена на служителя по ал. 3, в случай на предстоящ внос или транспортиране на територията на Република България на притежавано от него огнестрелно оръжие и боеприпаси за него.

 

Чл. 78а. (Нов - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) (1) Български граждани, граждани на друга държава членка, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, могат да получат предварително писмено одобрение за придобиване на огнестрелно оръжие и боеприпаси в друга държава членка от директора на ГДНП на МВР, ако отговарят на изискванията на чл. 58, ал. 1.
(2) Лицето по ал. 1 подава до директора на ГДНП на МВР заявление по образец, придружено от документи, удостоверяващи спазването на изискванията на чл. 58, ал. 1, и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(3) Директорът на ГДНП на МВР издава предварителното писмено одобрение по образец по реда на чл. 83. Когато лицето по ал. 1 има издадено разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, директорът на ГДНП на МВР издава предварителното съгласие в 7-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 2.
(4) Предварителното писмено одобрение е валидно за срок до три месеца от датата на получаването му, а когато лицето има издадено разрешение за придобиване по чл. 76 - до изтичането на срока му.

 

Чл. 79. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) За получаване на разрешение за съхранение лицето, получило разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, подава до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение, или по постоянен адрес - за физическите лица заявление по образец и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(2) Лицата по ал. 1, които разполагат със складове за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, представят към документите по ал. 1 следните документи:
1. разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
2. документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;
3. паспорт на склада за съхранение на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях;
4. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато охраната на складовете ще се осъществява от служители на лицето по ал. 1, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност;
5. (нова - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) копие на трудов договор, документ за придобита квалификация съгласно изискванията на ал. 4 и документацията по чл. 61, ал. 4 за лицата по ал. 3.
(3) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Лицата по ал. 1, които разполагат със складове за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, трябва да разполагат със:
1. ръководител на склада за съхранение;
2. служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност на труда при работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
3. специалисти, които водят отчетност на движението на изделията.
(4) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Изискванията към квалификацията на лицата по ал. 3 се определят с наредбата по чл. 14, ал. 2.

 

Чл. 80. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) (1) Физически и юридически лица, регистрирани като търговци на територията на държава членка, и лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, които кандидатстват за получаване на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, трябва да разполагат със:
1. складове - собствени или наети, които отговарят на изискванията за физическа защита на строежите съгласно Закона за устройство на територията - за складове за огнестрелни оръжия, и на техническите правила и норми за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхранение на взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия, и на изискванията за физическа защита на строежите съгласно Закона за устройство на територията - за складове за боеприпаси;
2. ръководител на склада;
3. служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност на труда при работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия - за складове за боеприпаси;
4. специалисти, които водят отчетност на движението на изделията.
(2) Изискванията към квалификацията на лицата по ал. 1, т. 2 - 4 се определят с наредбата по чл. 14, ал. 2.
(3) За получаване на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях лицата по ал. 1 подават до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождение на склада, заявление по образец, придружено от:
1. документите по чл. 79, ал. 2, т. 1 - 4;
2. документите по чл. 61, ал. 4 за управителя/управителите или членовете на управителните им органи;
3. ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български език;
4. копие на трудов договор, документ за придобита квалификация съгласно изискванията на ал. 2 и документацията по чл. 61, ал. 4 за лицата по ал. 1, т. 2 - 4;
5. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(4) За получаване на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия културните организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата и такива по националното законодателство на друга държава членка, които нямат разрешение за придобиване и желаят да наемат огнестрелни оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 4, подават до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождение на обекта за съхранение, заявление по образец, в което се посочват:
1. адрес на обекта за съхранение;
2. основателна причина за издаване на разрешението;
3. име и адрес на наемодателя;
4. вид и количество огнестрелни оръжия.
(5) Заявлението по ал. 4 се придружава от:
1. ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български език;
2. копие на договор за извършване на охранителна дейност чрез СОТ;
3. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.

 

Чл. 81. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) За получаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, и граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, получили разрешение за придобиване и съхранение, подават заявление по образец до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по постоянен адрес, придружено от:
1. документ за завършен курс и положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие - за служебни цели или за самоотбрана, билет за лов - за ловни цели, или документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта - за спортни цели;
2. две снимки с размер 3 на 4 см;
3. удостоверение за годност за употреба, издадено по реда на чл. 87, ал. 2, когато огнестрелното оръжие не е ново;
4. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Когато физически и юридически лица, регистрирани като търговци, спортни и културни организации и ловни сдружения, регистрирани по националното законодателство на държава членка, и лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет са получили разрешение за придобиване и съхранение, подават до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях, заявление по образец за издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на своите служители или членове.
(3) В заявлението по ал. 2 се посочва основанието за издаване на разрешението и се представят:
1. копие от документите за самоличност на служителите или членовете;
2. копие от договор за трудово или гражданско правоотношение на служителите или документ, удостоверяващ членство в съответната организация;
3. копие от разрешението за придобиване и съхранение на лицата по ал. 2;
4. документите по ал. 1 за всеки служител или член и за всяко огнестрелно оръжие;
5. документите по чл. 61, ал. 4 за всеки служител или член.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) За получаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него физическо лице, пребиваващо на територията на друга държава членка, подава до директора на ГДНП на МВР документите по ал. 1 и предварително писмено съгласие, издадено от компетентен орган на другата държава членка.

 

Чл. 81а. (Нов - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) (1) На стрелбище може да се употребяват огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях след получаване на разрешение за употреба, издадено от директора на ГДНП на МВР, съответно от началника на РУ на МВР по местонахождението на стрелбището.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава на физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка, които са собственици или ползватели на стрелбище.
(3) За получаване на разрешение по ал. 1 физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка, които са собственици или ползватели на стрелбище, подават до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на стрелбището, заявление по образец, придружено от:
1. ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български език;
2. разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
3. документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;
4. видовете огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, които ще се употребяват;
5. документите по чл. 61, ал. 4 за управителя/управителите или членовете на управителните им органи;
6. документ за правоспособност на инструктора/инструкторите или треньора/треньорите по стрелба и документите по чл. 61, ал. 4 за всеки от тях;
7. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.

 

Чл. 82. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Лицата, получили разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, могат да сключват договор за съхраняване с лица, получили разрешение за съхранение по чл. 80, ал. 1.

 

Чл. 83. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) При постъпване на документите по чл. 76, ал. 3 - 7, чл. 77, 78, 79, 80, 81 и 81а ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на разрешение и извършва при необходимост проверка на място на обектите за съхранение.
(2) При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на този закон органът по ал. 1 уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им, в който срокът по ал. 5 спира да тече.
(3) Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок по ал. 2, производството по издаване на разрешението се прекратява.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Директорът на ГДНП на МВР, съответно началникът на РУ на МВР, служебно проверява обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3, 6 и 7, както и дали срещу съответното лице има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно началникът на РУ на МВР, издава разрешение за съответната дейност или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.
(6) Отказът по ал. 5 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) При мотивиран отказ за издаване на разрешение за придобиване в случаите на наследство наследникът предоставя огнестрелните оръжия и/или боеприпасите за тях на органа по ал. 1 за съхранение незабавно след получаване на решението за отказ. Собственикът на изделията може да прехвърли собствеността върху тях на лице, получило разрешение за придобиване, след влизането в сила на решението за отказ.

 

Чл. 84. (1) Разрешението за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях се издава за срок три месеца и в рамките на този срок може да се ползва еднократно.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Разрешението за съхранение, разрешението за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и разрешението по чл. 81а са валидни за срок 5 години от датата на издаването им, освен в случаите по ал. 3.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Когато разрешението за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях или разрешението по чл. 81а се издава след разрешението за съхранение, срокът му на действие продължава до изтичането на срока на разрешението за съхранение.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Разрешението за съхранение, разрешението за носене и употреба и разрешението по чл. 81а важат само за посочените в тях видове огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и могат да се използват само от лицето, на което са издадени.

 

Чл. 85. (1) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, физически и юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, придобили огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях в друга държава членка, са длъжни в 7-дневен срок от датата на влизане на територията на Република България да предадат на органите на МВР придобитото огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, ако не притежават разрешение за съхранение, до получаване на съответното разрешение.
(2) Когато лицата по ал. 1 са получили съответните разрешения по реда на този раздел, те уведомяват органите на МВР в 7-дневен срок от датата на влизане на територията на Република България за вписване на обстоятелството в издадените разрешения.

 

Чл. 86. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Лицето, получило разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях или разрешение по чл. 81а, уведомява ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, при:
1. промяна на постоянния адрес - за физическите лица, или
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) промяна на адреса на обектите за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях; при прекратяване на правоотношението със служителите или членовете по чл. 81, ал. 2, които са получили разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, при промяна на търговската регистрация/регистрацията като юридическо лице с нестопанска цел или при придобиване на огнестрелно оръжие при условията на чл. 77, ал. 4.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) В случаите по ал. 1 лицето, получило разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях или разрешение по чл. 81а, представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната документите, свързани с нея, и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(3) Оценяването на документацията по ал. 2 и проверката на място на складовете за съхранение, когато е необходимо, се извършват по реда на чл. 83, ал. 1 - 3.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или началникът на РУ на МВР по местонахождение на обектите за съхранение в 14-дневен срок от датата на подаване на документацията отразява промяната в издаденото разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба.

 

Чл. 87. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) В едномесечен срок преди изтичането на срока по чл. 84, ал. 2 лицето, получило разрешение за съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях или разрешение по чл. 81а, подава заявление по образец за подновяване на разрешението до директора на ГДНП на МВР или до съответния началник на РУ на МВР, придружено от:
1. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) документите по чл. 79, 80, чл. 81, ал. 1, т. 2 и 4 и ал. 2 - 4 или чл. 81а, и
2. удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) За получаване на удостоверението по ал. 1, т. 2 лицето, получило разрешение за съхранение и/или носене и употреба или разрешение по чл. 81а, предоставя притежаваното от него оръжие на лицата по чл. 133 за извършване на технически преглед.
(3) Разрешението по ал. 1 се издава по реда на чл. 83.

 

Чл. 88. (1) Лицата, получили разрешение за съхранение по чл. 80, ал. 1, водят регистър, който съдържа:
1. име и адрес на лицето, от което са получени огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях;
2. име и адрес на лицето, което е получило огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях;
3. количествата огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, идентификационни данни за тях, както и датата на получаването или предаването им;
4. идентификационни данни за бракуваните огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Лицата по ал. 1 в срок 10 работни дни след приключване на всяко тримесечие представят на директора на ГДНП на МВР или на съответния началник на РУ на МВР, издал разрешението, копие от регистъра за изтеклото тримесечие на хартиен или електронен носител.
(3) Данните от регистъра по ал. 1 се съхраняват за срок 10 години от вписването им и се предоставят при поискване на органите на МВР.
(4) При прекратяване на дейността си лицата по ал. 1 предават в едномесечен срок регистъра на съответния орган на МВР.
(5) В случаите по ал. 4 разрешението за съхранение прекратява действието си и обстоятелството се вписва в регистъра по чл. 11.

 

Чл. 89. За всяко издадено разрешение по реда на този раздел на лице, пребиваващо на територията на друга държава членка, МВР уведомява съответния компетентен орган на държавата членка.

 

Чл. 90. Лицата, получили разрешения за съответните дейности по реда на този раздел, могат след сключване на договор за наем с МВР да съхраняват, носят и употребяват наетите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.

 

Чл. 91. (1) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Лицата, получили разрешение за придобиване и съхранение на огнестрелни оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5, предоставят огнестрелните оръжия в 14-дневен срок от придобиването им на лицата по чл. 133 за обезопасяване от сработване по предназначение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Лицата, получили разрешение за съхранение по чл. 80, ал. 3, предоставят незабавно наетите огнестрелни оръжия на лицата по чл. 133 за обезопасяване от сработване по предназначение.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Условията и редът за обезопасяване на оръжията по ал. 1 и 2 се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.

 

Чл. 92. (1) Лицата, получили разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие (пистолет и револвер), с изключение на огнестрелните оръжия по чл. 91, ал. 1 и 2, ги предоставят за прострелване в срок до седем дни от датата на придобиване.
(2) Служители от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) или от областната дирекция на МВР, определени със заповед на министъра на вътрешните работи, извършват прострелването и изготвят протокол по образец. Столичната дирекция на вътрешните работи или областната дирекция на МВР събира и завежда в гилзотеки и куршумотеки образци, годни за сравнително изследване.
(3) Огнестрелните оръжия, за които е сключен договор за наем по чл. 90, също подлежат на прострелване.
(4) За прострелване на огнестрелно оръжие се заплаща такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.

 

Чл. 93. (1) Физическите лица, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, могат да носят и употребяват притежаваното от тях оръжие само когато то е придружено от издаденото разрешение.
(2) Физическите лица, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия, носят само по един брой огнестрелно оръжие за самоотбрана от изброените в издаденото разрешение.

 

Чл. 94. (1) (В сила от 01.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Когато лицата по чл. 81, ал. 2 осъществяват дейност по охрана, техните служители, получили разрешение за носене и употреба, при осъществяване на охранителна дейност могат да носят само огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за служебни цели. През останалото време огнестрелното оръжие и боеприпасите за него се съхраняват в обектите, посочени в разрешението за съхранение.
(2) Лицата по ал. 1 застраховат служителите си със застраховка "Гражданска отговорност" за нанесени имуществени и неимуществени вреди.

 

Чл. 95. (1) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, придобити по реда на този закон, могат да се употребяват за спортни и учебни цели само на стрелбища.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.)
(3) Лицата, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за спортни цели, пренасят разделно огнестрелното оръжие от боеприпасите за него.

 

Чл. 95а. (Нов - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) (1) Лицата, получили разрешение по чл. 81а, съставят протокол по образец за изразходваните боеприпаси по чл. 95, ал. 1.
(2) Лицата по ал. 1 водят регистър, в който се съдържа информацията от протоколите по ал. 1.
(3) Лицата по ал. 1 в срок 10 работни дни след приключване на всяко тримесечие представят на директора на ГДНП на МВР или на съответния началник на РУ на МВР, издал разрешението, копие от регистъра за изтеклото тримесечие на хартиен или електронен носител.
(4) Данните от регистъра по ал. 2 се съхраняват за срок 10 години от вписването им и се предоставят при поискване на органите на МВР.
(5) При прекратяване на дейността си лицата по ал. 1 предават в едномесечен срок регистъра на съответния орган на МВР.
(6) В случаите по ал. 5 разрешението по чл. 81а прекратява действието си и обстоятелството се вписва в регистъра по чл. 11.

 

Чл. 96. (1) Лицата, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за ловни цели, могат да закупуват боеприпаси за него, както и барут и капсули за целите по чл. 6, ал. 5, т. 1 след представяне на разрешението и документ за самоличност.
(2) Лицата, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за спортни цели, могат да закупуват капсули и барут за целите по чл. 6, ал. 5, т. 2 с разрешение, издадено по реда на чл. 83 след представяне на заявление, придружено с копие на разрешението за носене и употреба и документ, доказващ необходимото количество.
(3) Не се разрешава закупуването на боеприпаси за други калибри огнестрелни оръжия освен за посочените в разрешението по ал. 1.
(4) Лицата, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за ловни или спортни цели, пренасят разделно огнестрелното оръжие, боеприпасите за него, барута и капсулите по чл. 6, ал. 5, т. 1.

 

Чл. 97. Лицата, получили разрешение за дейности с огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях по реда на този раздел, могат да придобиват резервни части за огнестрелното оръжие без разрешение с изключение на основните компоненти на огнестрелното оръжие.

 

Чл. 98. (1) Огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях се съхраняват в метални каси, неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи се устройства.
(2) Когато огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях не могат да се поберат в металните каси, те се съхраняват в отделно помещение с врата със секретно заключващо се устройство и входна метална врата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Лицата, получили разрешение за съхранение на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, когато разполагат с обекти за съхранение, осигуряват денонощна въоръжена физическа охрана на обектите или СОТ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Когато физическо лице, получило разрешение за съхранение и/или носене и употреба, отсъства от страната за период, по-дълъг от три месеца, и не носи със себе си притежаваното от него огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, го съхранява на създаденото място за съхранение по постоянен адрес или го предава за съхранение на органите на МВР или на лице, получило разрешение за съхранение по чл. 80, ал. 1, за което се съставя двустранен приемно-предавателен протокол.

 

 

 

Глава пета.
ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ

Раздел I.
Транспортиране на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси на територията на Република България

 

 

Чл. 99. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Разрешение за транспортиране на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси на територията на Република България се издава на физически и юридически лица, регистрирани като търговци, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка и на лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, получили разрешение за производство, търговия, придобиване и/или съхранение по реда на този закон, от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР, на чиято територия ще бъдат транспортирани.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Разрешение за транспортиране на взривни вещества и пиротехнически изделия се издава на физически лица, получили разрешение за придобиване по чл. 50, ал. 2 и по чл. 51, ал. 3 от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР, на чиято територия ще бъдат транспортирани.
(3) Физическите лица, получили разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба, транспортират собствените си огнестрелни оръжия, боеприпаси за тях, както и капсулите и барута по чл. 6, ал. 5 на територията на Република България със съответното разрешение.
(4) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Лица, получили разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за колекциониране или за културни цели, транспортират собствените си огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за колекциониране или за културни цели на територията на Република България със съответното разрешение, ако са обезопасени по реда на чл. 91, ал. 3.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Не се изисква разрешение за транспортиране на фойерверки от категория 1, както и от категории 2 и 3 за количествата, посочени в чл. 53, както и за сценични пиротехнически изделия от категориите Т1 и Т2 в количества до 10 кг брутно тегло.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Не се изисква разрешение за транспортиране на боеприпаси за неогнестрелно оръжие.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) При извършване на взривни работи остатъчните количества взривни вещества се транспортират от лицата, получили разрешението по ал. 1.

 

Чл. 100. (1) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Транспортирането на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси на територията на Република България се извършва с въоръжена охрана, с изключение на случаите по чл. 99, ал. 3 - 6.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Транспортирането на взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия на територията на Република България се извършва с превозни средства и с транспортни опаковки, отговарящи на изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна, когато това се изисква.
(3) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Одобряването на транспортните опаковки по ал. 2 в Република България се извършва от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията при условия и по ред, определени с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(4) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) За одобряването на транспортните опаковки се заплаща такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.

 

Чл. 101. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) За получаване на разрешение за транспортиране лицата по чл. 99, ал. 1 и 2 подават заявление по образец до ГДНП на МВР или до РУ на МВР, на чиято територия взривните вещества, пиротехническите изделия, огнестрелните оръжия и боеприпасите ще бъдат транспортирани, придружено от следните документи:
1. копие от съответното разрешение;
2. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато доставката ще се охранява от служители на лицето по чл. 99, ал. 1, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност;
3. удостоверение за годност на превозното средство, в случаите когато такова се изисква, съгласно изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;
4. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.

 

Чл. 102. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) При постъпване на заявлението и документите по чл. 101 ГДНП на МВР или РУ на МВР, на чиято територия взривните вещества, пиротехническите изделия, огнестрелните оръжия и боеприпасите ще бъдат транспортирани, оценява пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на разрешение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията за издаване на разрешение ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им, в който срокът по ал. 4 спира да тече.
(3) Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок по ал. 2, производството по издаване на разрешението се прекратява.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или началникът на РУ на МВР издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.
(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Чл. 103. (1) Разрешенията за транспортиране на взривни вещества, огнестрелни оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия се издават за срок 6 месеца и в рамките на този срок могат да се използват многократно.
(2) Лицето, получило разрешение за транспортиране, не по-късно от три дни преди извършване на конкретно транспортиране представя на РУ на МВР, на чиято територия ще бъдат транспортирани взривните вещества, огнестрелните оръжия, боеприпасите и пиротехническите изделия, заявление по образец, което съдържа име и адрес на управление на получателя, адрес на обекта, до който ще се извършва транспортирането, количеството и идентификационни данни на изделията, които се транспортират, превозното средство и маршрут на доставката.
(3) Издадените разрешения за транспортиране на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси важат само за посочените в тях видове изделия в съответните количества и могат да се използват само от лицата, на чието име са издадени.

 

Чл. 104. Копие от разрешението за транспортиране на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси придружава доставката и при поискване се предоставя за проверка на органите на МВР.

 

Чл. 105. (1) Лицето, получило разрешение за транспортиране, е длъжно да осигури безопасно извършване на дейностите по товарене и разтоварване на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси, като ограничи достъпа до тях на лица, несвързани с тази дейност.
(2) Лицето, получило разрешение за транспортиране, е длъжно при съвместно транспортиране на взривни вещества, за които има опасност от самовзривяване и/или самозапалване, да спазва изискванията, определени от производителя за всеки вид взривно вещество.

 

Чл. 106. Забранява се транспортирането на територията на Република България на:
1. взривни вещества и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1 и на фойерверки от категории 2 и 3 до количествата по чл. 53 като ръчен багаж по обществения транспорт;
2. оръжия и боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия във вид на колетни пратки по всички видове транспорт.

 

Чл. 107. (В сила от 05.04.2015 г.) Лицата, получили разрешение за транспортиране на взривни вещества за граждански цели, създават и поддържат системата по чл. 33 и изпълняват задълженията по чл. 34.Чл. 107. (В сила от 05.04.2015 г.) Лицата, получили разрешение за транспортиране на взривни вещества за граждански цели, създават и поддържат системата по чл. 33 и изпълняват задълженията по чл. 34.

 

 

Раздел II.
Транспортиране на взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Европейския съюз

 

 

Чл. 108. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Транспортиране на взривни вещества за граждански цели от територията на друга държава членка до територията на Република България се извършва с документ за транспортиране на взривни вещества за граждански цели в рамките на Европейския съюз съгласно приложение № 2, издаден от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Документът по ал. 1 се издава на лице, получило разрешение за производство, търговия, придобиване и/или съхранение на взривни вещества за граждански цели по реда на този закон, наричано по-нататък "получателя".
(3) С цел получаване на предварително съгласие от държавите членки, през които доставката ще премине транзитно, и от държавата членка по произход на доставката получателят изпраща до съответните компетентни органи документа по образеца съгласно приложение № 2, който съдържа следната информация:
1. номер и дата на изтичане срока на съответното разрешение на получателя;
2. име, адрес, телефонен номер и адрес на електронната поща на получателя, доставчика и на лицата, осъществяващи транспортирането на доставката;
3. описание на начина на транспортиране и на маршрута на доставката и, по възможност, входни и изходни пунктове в държавите членки;
4. дата на изпращане и очаквана дата на получаване;
5. име и адрес на управление на производителя и количество взривни вещества за граждански цели;
6. идентификационен номер съгласно Препоръките на ООН за превоз на опасни товари.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Получателят представя на ГДНП на МВР попълнения с информацията по ал. 3 и подпечатан от съответните компетентни органи документ или документ, удостоверяващ съгласието на компетентните органи на всяка от държавите членки, през които доставката ще премине транзитно, декларация, че взривните вещества за граждански цели са с нанесена "СЕ" маркировка за съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и имат нанесена уникална идентификация по чл. 29, когато ще се пускат на българския пазар, и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(5) Когато лицето по ал. 2 е получило само разрешение за придобиване, то посочва адреса на обекта за съхранение на доставката.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице издава документа по ал. 1.
(7) Документът за транспортиране на взривни вещества за граждански цели в рамките на Европейския съюз по ал. 1 придружава пратката по целия маршрут до мястото на доставката и се предоставя при поискване от съответните компетентни органи на държавите членки.
(8) Получателят съхранява документа по ал. 1 за период три години след получаването на доставката и при поискване го предоставя на органите на МВР.

 

Чл. 109. (1) Транспортирането на взривни вещества за граждански цели от територията на Република България до друга държава членка или от държава членка през територията на Република България до друга държава членка се извършва с документ за транспортиране на взривни вещества за граждански цели в рамките на Европейския съюз, издаден от компетентния орган на приемащата държава членка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) В случаите по ал. 1 директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице издава документ, удостоверяващ съгласието на Република България за транзитно преминаване или за изпращане на доставката, или поставя съответния печат в документа за транспортиране на взривни вещества за граждански цели в рамките на Европейския съюз.
(3) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) При транспортиране на взривни вещества за граждански цели от държава членка през територията на Република България до трета държава директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице издава документ, удостоверяващ съгласието на Република България за транзитно преминаване.

 

Чл. 110. (В сила от 05.04.2015 г.) Лицата, получили документ по чл. 108, ал. 1 за транспортиране на взривни вещества за граждански цели, създават и поддържат системата по чл. 33 и изпълняват задълженията по чл. 34.

 

Чл. 111. (1) Транспортирането на пиротехнически изделия и взривни вещества, с изключение на тези по чл. 108, от територията на Република България до друга държава членка се извършва при условията и по реда на раздел I от тази глава, като към документацията по чл. 101 се представя и предварителното съгласие на държавата членка, когато такова се изисква по националното й законодателство.
(2) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Транспортирането на пиротехнически изделия и взривни вещества, с изключение на тези по чл. 108, от друга държава членка до територията на Република България се извършва при условията и по реда на раздел I от тази глава.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2011 г., в сила от 30.06.2012 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Когато взривните вещества и пиротехническите изделия попадат в обхвата на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, се прилагат и изискванията, установени в него.

 

 

Раздел III.
Транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси на територията на Европейския съюз

 

 

Чл. 112. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Разрешение за многократно транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси от територията на Република България до територията на друга държава членка/други държави членки се издава на лица, получили разрешение за производство по реда на този закон, от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Лицата по ал. 1 представят заявление по образец до директора на ГДНП на МВР, придружено от:
1. копие от разрешението за производство;
2. копие от договори за търговски сделки с производители, регистрирани по националното законодателство на друга държава членка, със заличена информация, представляваща търговска тайна, или документ, удостоверяващ, че лицето по ал. 1 разполага с производствен обект на територията на друга държава членка/други държави членки;
3. удостоверение за годност на превозното средство, в случаите когато такова се изисква, съгласно изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;
4. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато доставката ще се охранява от служители на лицето по ал. 1, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност;
5. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2011 г., в сила от 30.06.2012 г.) Когато огнестрелните оръжия и боеприпасите попадат в обхвата на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, се прилагат и изискванията, установени в него.
(4) Разрешението за транспортиране по ал. 1 се издава по реда на чл. 118 и има срок на действие три години от датата на издаването му.

 

Чл. 113. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Лицето по чл. 112, ал. 1, получило разрешение за транспортиране, в едноседмичен срок преди извършването на всяка доставка на огнестрелни оръжия и боеприпаси представя на ГДНП на МВР:
1. заявление по образец, което съдържа: име и адрес на управление на получателя; адрес на обекта, до който ще бъдат доставени огнестрелните оръжия и боеприпасите; количеството огнестрелни оръжия и боеприпасите; идентификационни данни на огнестрелните оръжия и боеприпасите и маршрут на доставката;
2. предварително писмено съгласие за приемане на доставката, издадено от компетентен орган на приемащата държава членка, когато такова се изисква по националното й законодателство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Главна дирекция "Национална полиция" на МВР при необходимост извършва проверка на място преди експедиране на доставката за съответствието между данните, посочени в заявлението по ал. 1, т. 1, и огнестрелните оръжия и боеприпасите, предназначени за транспортиране, както и проверява лицата, които ще осъществяват въоръжената охрана на транспортните средства. При констатиране на съответствие с изискванията се издава документ за транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси в рамките на Европейския съюз по образец.
(3) Документът по ал. 2 придружава доставката и се представя при поискване от компетентните органи на другите държави членки.

 

Чл. 114. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Разрешение за еднократно транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси от територията на Република България до територията на друга държава членка/други държави членки се издава на лица, получили разрешение за търговия по реда на този закон, от директора на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Лицата по ал. 1 представят заявление по образец до ГДНП на МВР, придружено от:
1. копие от разрешението за търговия;
2. документацията по чл. 112, ал. 2;
3. предварително писмено съгласие за приемане на доставката, издадено от компетентен орган на приемащата държава членка, когато такова се изисква по националното й законодателство.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2011 г., в сила от 30.06.2012 г.) Когато огнестрелните оръжия и боеприпасите попадат в обхвата на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, се прилагат и изискванията, установени в него.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Главна дирекция "Национална полиция" на МВР при необходимост извършва проверка на място преди експедиране на доставката за съответствието между данните, посочени в заявлението по ал. 2, и огнестрелните оръжия и боеприпасите, предназначени за транспортиране, и на лицата, които ще осъществяват въоръжената охрана на транспортните средства.
(5) Разрешението за транспортиране по ал. 1 се издава по реда на чл. 118, има срок на действие три месеца от датата на издаването му и в рамките на този срок може да се използва еднократно.
(6) Разрешението за транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси придружава доставката и се представя при поискване от компетентните органи на другите държави членки.

 

Чл. 115. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Разрешение за еднократно транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от територията на Република България до територията на друга държава членка/други държави членки се издава на лица, получили разрешение за придобиване и/или съхранение по реда на този закон, от директора на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Лицата по ал. 1 представят заявление по образец до ГДНП на МВР, в което се посочват:
1. основателна причина за издаване на разрешението;
2. данни за получателя, доставчика и за лицата, осъществяващи транспортирането на доставката - име, адрес, телефонен номер и адрес на електронната поща;
3. количество и идентификационни данни на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях;
4. описание на начина на транспортиране и на маршрута на доставката;
5. дата на изпращане и очаквана дата на получаване.
(3) Заявлението по ал. 2 се придружава от:
1. копие от съответното разрешение;
2. предварително писмено съгласие за приемане на доставката, издадено от компетентен орган на приемащата държава членка, когато такова се изисква по националното й законодателство;
3. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Главна дирекция "Национална полиция" на МВР при необходимост извършва проверка на място преди експедиране на доставката за съответствието между данните, декларирани в заявлението, и вида и количеството на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях в доставката.
(5) Разрешението за транспортиране се издава по реда на чл. 118 и има срок на действие три месеца от датата на издаването му и в рамките на този срок може да се използва еднократно.
(6) Разрешението за транспортиране по ал. 1 придружава доставката и се представя при поискване от компетентните органи на държавите членки.

 

Чл. 116. (1) Лицата, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие по реда на глава четвърта, могат да пътуват с притежаваното от тях огнестрелно оръжие до територията на други държави членки с Европейски паспорт за огнестрелно оръжие.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Европейски паспорт за огнестрелно оръжие се издава от ГДНП на МВР едновременно с издаването на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, по време на срока на действието на разрешението или към датата на подновяването му.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Главна дирекция "Национална полиция" на МВР вписва в Европейския паспорт за огнестрелно оръжие държавите членки, в които огнестрелните оръжия от категории В, С или D с определени идентификационни данни са забранени за придобиване и/или носене и употреба или подлежат на съответен разрешителен режим.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) За получаване на Европейски паспорт за огнестрелно оръжие лицата по ал. 1 подават до ГДНП на МВР заявление по образец, придружено с копие от разрешението за носене и употреба на огнестрелното оръжие, две снимки с размер 3 на 4 см и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(5) Лицата, на които е издаден Европейски паспорт за огнестрелно оръжие, при пътуване до друга държава членка трябва да получат предварителното писмено съгласие от компетентния орган на тази държава и от компетентния орган/компетентните органи на държавата членка/държавите членки, през територията на която/които оръжието ще премине транзитно.
(6) Съгласието по ал. 5 важи за едно или няколко пътувания за срок една година. При необходимост срокът може да бъде удължен. Датата, на която е получено съгласието, и валидността му се вписват от съответния компетентен орган/съответните компетентни органи на държавата членка/държавите членки, на територията на която/които оръжието ще се носи, или през територията, на която/които оръжието ще премине транзитно, в Европейския паспорт за огнестрелно оръжие.

 

Чл. 117. (1) Лицата, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие по реда на глава четвърта, могат да пътуват с притежаваното от тях огнестрелно оръжие от категории C и D за ловни цели или с огнестрелно оръжие от категории В, C и D за спортни цели до територията на други държави членки с Европейски паспорт за огнестрелно оръжие.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Лицата по ал. 1 подават до ГДНП на МВР заявление по образец, покана за участие в спортното или ловното събитие от съответната организация на държавата членка и документите по чл. 116, ал. 4.
(3) За издаване на паспорта по ал. 1 не е необходимо съгласието по чл. 116, ал. 5.
(4) Когато националното законодателство на държавата членка, домакин на събитието, или на държавата членка/държавите членки, през която/които огнестрелното оръжие/оръжия ще премине транзитно, предвижда разрешителен режим за придобиване и притежаване на пренасяното огнестрелно оръжие, се представя предварително писмено съгласие, издадено от съответния компетентен орган/съответните компетентни органи на държавата членка/държавите членки.

 

Чл. 118. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) При постъпване на документацията по чл. 112, ал. 2, чл. 114, ал. 2 и чл. 115, ал. 2 и 3 ГДНП на МВР оценява пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на разрешение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на този закон ГДНП на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им, в който срокът по ал. 4 спира да тече.
(3) Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок по ал. 2, производството по издаване на разрешението се прекратява.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.
(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) При постъпване на документите по чл. 116, ал. 4 и чл. 117, ал. 2 ГДНП на МВР издава Европейски паспорт за огнестрелно оръжие.

 

Чл. 119. (1) Европейският паспорт за огнестрелно оръжие се издава за срок до 5 години. Срокът може да бъде удължен при условията на чл. 116 и 117.
(2) Когато притежателят на Европейски паспорт за огнестрелно оръжие не подаде заявление за подновяването му, той е длъжен в 14-дневен срок след изтичане на срока на валидност да предаде паспорта в МВР.
(3) Европейският паспорт за огнестрелно оръжие е по образец съгласно приложение № 3.
(4) Европейският паспорт за огнестрелно оръжие не може да бъде преотстъпван на друго лице.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Притежателят на Европейски паспорт за огнестрелно оръжие уведомява директора на ГДНП на МВР в случаите на придобиване на ново огнестрелно оръжие, на кражба или на изгубване на притежаваното огнестрелно оръжие и в случаите по чл. 57, ал. 2.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Директорът на ГДНП на МВР отразява в Европейския паспорт за огнестрелно оръжие обстоятелствата по ал. 5.

 

Чл. 120. (1) Лица, пребиваващи на територията на други държави членки, могат да транспортират огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на територията на Република България с разрешение за транспортиране или с Европейския паспорт за огнестрелно оръжие, издаден от съответния компетентен орган на държавата членка, в която са пребиваващи, след предварително писмено съгласие от МВР.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Лица, пребиваващи на територията на други държави членки, могат да транспортират огнестрелно оръжие от категории C и D за ловни цели или огнестрелно оръжие от категории В, C и D за спортни цели на територията на Република България без предварително писмено съгласие от МВР с Европейския паспорт за огнестрелно оръжие и покана или друг документ, удостоверяващ участие в спортно или ловно мероприятие.
(3) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Лицата по ал. 2 могат да носят и употребяват съответното огнестрелно оръжие и боеприпаси за него само в срока и за целите, посочени в поканата или в документа, удостоверяващ участие в спортно или ловно мероприятие.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Не се изисква разрешение за транспортиране на боеприпаси за неогнестрелни оръжия по реда на този раздел.

 

Чл. 120а. (Нов - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) (1) За получаване на предварително писмено съгласие от МВР по чл. 120, ал. 1 лице, пребиваващо на територията на друга държава членка, подава до директора на ГДНП на МВР заявление, в което се посочват:
1. в случаите на доставка:
а) основателна причина за издаване на предварителното писмено съгласие;
б) данни за получателя, доставчика и за лицата, осъществяващи транспортирането на доставката - име, адрес, телефонен номер и адрес на електронната поща;
в) количество и идентификационни данни на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях;
г) описание на начина на транспортиране, маршрут на доставката и данни за охраната по време на транспортирането;
д) дата на изпращане и очаквана дата на получаване;
2. в случаите на посещение:
а) причина за посещението;
б) срок и място на посещението;
в) количество и идентификационни данни на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях.
(2) Заявлението по ал. 1 се придружава от документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(3) В случаите на доставка на територията на Република България заявлението по ал. 1, т. 1 и документът по ал. 2 може да се подадат до директора на ГДНП на МВР и от лицето - получател на доставката.
(4) Директорът на ГДНП на МВР издава предварителното писмено съгласие по образец в едномесечен срок от подаване на заявлението и документа по ал. 1 и 2.
(5) Предварителното писмено съгласие по ал. 1 се издава и в случаите на преминаване през територията на Република България от една държава членка до друга държава членка или до трета държава.
(6) Предварителното писмено съгласие важи еднократно за срока на доставката, преминаването през територията или на посещението само за посочените в него видове и количество огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и може да се използва само от лицето, на което е издадено.

 

 

Глава шеста.
ВНОС, ИЗНОС И ТРАНЗИТЕН ПРЕВОЗ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ

 

 

Чл. 121. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Транспортиране с цел внос и/или износ на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси за и/или от територията на Република България се извършва от физически и юридически лица, регистрирани като търговци по националното законодателство на държава членка, и лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, след получаване на разрешение за транспортиране при внос/износ на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Лицата по ал. 1 подават до директора на ГДНП на МВР заявление по образец, придружено от следните документи:
1. ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български език;
2. документите по чл. 61, ал. 4 за управителя или за членовете на управителния орган на лицето по ал. 1;
3. разрешение за придобиване и/или съхранение, издадено по реда на този закон - при внос;
4. адрес на обекта за съхранение на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси - при внос;
5. копие от документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обекта по т. 4, когато лицето по ал. 1 няма разрешение за съхранение;
6. копие от договори за търговски сделки с контрагенти, установени на територията на третата държава, със заличена информация, представляваща търговска тайна;
7. удостоверение за годност на превозното средство, в случаите когато такова се изисква, съгласно изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;
8. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато доставката ще се охранява от служители на лицето по ал. 1, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност;
9. предварително писмено съгласие, издадено от компетентен орган на третата държава, когато това е предвидено в националното й законодателство - при износ;
10. (В сила от 05.04.2013 г.) декларация, че обектът за производство на взривни вещества за граждански цели, разположен на територията на третата държава, е получил буквено-цифров код съгласно изискванията на чл. 15, ал. 3 или е получил буквено-цифров код от компетентен орган на друга държава членка;
11. документ за платена държавна такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(3) Когато лицето по ал. 1 е получило разрешение за производство, търговия или съхранение по реда на този закон, то не представя документите по ал. 2, т. 1 - 5.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2011 г., в сила от 30.06.2012 г.) Когато взривните вещества, пиротехническите изделия, огнестрелните оръжия и боеприпасите попадат в обхвата на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, се прилагат и изискванията, установени в него, и не се подават документите по ал. 2, т. 1, 2, 6 и 9.
(5) Когато взривните вещества за граждански цели и пиротехническите изделия нямат нанесена "СЕ" маркировка, могат да се внасят само количества, предназначени за провеждане на тестове за оценяване на съответствието им съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.
(6) Разрешението по ал. 1 придружава доставката и се представя при поискване от компетентните органи на държавите, през територията на които преминава доставката.

 

Чл. 122. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Огнестрелни оръжия за самоотбрана, за ловни, за спортни или за културни цели и боеприпаси за тях могат да се внасят и изнасят от лица, получили разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба по реда на глава четвърта, след получаване на разрешение за внос и износ, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Лицата по ал. 1 подават до директора на ГДНП на МВР заявление по образец, придружено от следните документи:
1. копие от разрешението за съответните дейности, издадено по реда на този закон;
2. документ, удостоверяващ причината за издаване на разрешението за внос и/или износ;
3. предварително писмено съгласие, издадено от компетентен орган на третата държава, когато това е предвидено в националното й законодателство - при износ;
4. сертификат за качество - при внос на нови огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях;
5. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Когато лицата по ал. 1 не придружават доставката, трябва да осигурят транспортирането й с превозни средства, отговарящи на изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна, когато това се изисква.
(4) Разрешението за внос и износ придружава доставката и се представя при поискване от компетентните органи на държавите, през които преминава.

 

Чл. 123. (1) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка, и лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, могат да внасят огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, придобити в трета държава, когато предварително са получили разрешение за придобиване по реда на чл. 76 и разрешение за внос.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Лицата по ал. 1 подават до директора на ГДНП на МВР заявление по образец, придружено от документацията по чл. 122, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5.
(3) Лицата по ал. 1 спазват изискванията на чл. 85.

 

Чл. 124. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) При постъпване на заявлението и документацията по чл. 121, 122, 123 или чл. 126, ал. 2 ГДНП на МВР оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на разрешение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията за издаване на разрешение ГДНП на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им, в който срокът по ал. 4 спира да тече.
(3) Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок по ал. 2, производството по издаване на разрешението се прекратява.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.
(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Чл. 125. (1) Разрешенията по чл. 121, 122, 123 и чл. 126, ал. 1 се издават за срок 6 месеца и в рамките на този срок могат да се използват многократно.
(2) Издадените разрешения по ал. 1 важат само за посочените в тях видове изделия в съответните количества и могат да се използват само от лицата, на чието име са издадени.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Не се изискват разрешения за транспортиране с цел внос и/или износ на боеприпаси за неогнестрелно оръжие, фойерверки от категория 1 и фойерверки от категории 2 и 3 за количествата, посочени в чл. 53.